อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013

ยึดครอง…ผ่านทางความรู้
Take Possession…Through Knowledge

“เพื่อการเป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซูคริสต์” (ฟิเลโมน 1:6)

    โดยการบังเกิดใหม่ คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตแห่งความสำเร็จ ความรุ่งเรือง และสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ตาม เป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำให้ชีวิตแห่งชัยชนะของคุณในพระคริสต์เกิดผล “ทำให้ความรอดของคุณเกิดผล” (ฟิลิปปี 2:12) พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ทำให้ความรอดที่คุณได้รับเกิดผล คริสเตียนบางคนไม่ได้ตระหนักในสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงมีความหวัง คาดหวัง และอธิษฐานที่พระเจ้าจะทำบางสิ่งมากขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

ไม่มีอะไรอีกแล้วที่พระเจ้าจำเป็นต้องทำมากกว่าที่พระองค์ได้ทำแล้วเพื่อคุณในพระคริสต์ พระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการรักษา ความเป็นอยู่ที่ดี การปลดปล่อย และความรุ่งเรือง พระองค์ได้ทำทุกสิ่งเพื่อคุณในการมีชีวิตที่สมดุลของความชอบธรรม การครอบครอง และฤทธิ์เดช ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณจะอธิษฐานว่า “โอ พระเจ้า โปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพระองค์” นั่นก็เป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าพระองค์ได้ประทานสันติสุขให้แก่คุณแล้ว พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 14:27 กล่าวว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านแล้ว สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น…”

สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในวันนี้คือการยึดครองพระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ฉวยโอกาสในสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้แล้ว พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งแก่คุณให้ชื่นชมโดยปราศจากมูลค่าใดๆ 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “…ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย…” แต่คุณจะชื่นชมมันได้อย่างไร? 2 เปโตร 1:2-3 ได้ให้คำตอบกับเรา กล่าวว่า “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม”

พระคุณ สันติสุข การเลื่อนขั้น พระพร และความรุ่งเรือง จะได้รับการทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณ ผ่านทางความรู้ของพระเจ้าและของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สิ่งที่สำคัญพอๆกับการอธิษฐานและอดอาหาร ก็คือการที่วิญญาณของคุณเติบโตขึ้น คุณควรสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “โดยผ่านทางการอดอาหารและอธิษฐาน พระคุณและสันติสุขจะเพิ่มพูนแก่ท่าน” แต่พระคำได้นำคุณให้สนใจถึงการเปิดเผยความรู้ผ่านทางพระคำ ความรู้เช่นนี้ที่มาถึงคุณได้ก็โดยผ่านทางการศึกษาและภาวนาพระคำอย่างขะมักเขม้น

โดยผ่านทางความรู้พิเศษของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ ไม่เพียงแต่คุณจะคุ้นเคยกับสิทธิของคุณและมรดกของคุณในพระคริสต์ ทว่าคุณจะถูกนำเข้าสู่โลกที่คุณเดินในความจริงแห่งพระพรของพระเจ้าที่ใส่ไว้ภายในคุณด้วย

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานวิญญาณที่ยอดเยี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยความดี พระคุณ ความสมบูรณ์ และความงดงามที่ได้ใส่ไว้ภายในข้าพระองค์ ความเข้าใจของข้าพระองค์ได้ถูกทำให้กระจ่างแจ้งเพื่อมีความรู้ที่ถูกต้องของมรดกอันยิ่งใหญ่และมากมายของพระองค์ในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:2-3; 2 ทิโมธี 2:15


Comments are closed