เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติสุข และความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 14:17)

ในชีวิตจะมีสถานการณ์หรือแม้แต่คนที่พยายามทำลายแรงบันดาลใจของคุณในการมีชีวิตที่มีความสุขและชื่นชมยินดี อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ยังคงอยู่ที่การเลือกของคุณ ใช่ มันเป็นเรื่องของการเลือก!

ถ้าชายคนหนึ่งเลือกที่จะปล่อยให้ความผิดหวังของคนอื่นหรือผลกระทบจากสภาพที่เลวร้ายที่ไม่น่าปรารถนาของชีวิตหยุดยั้งเขา เขาก็มีแนวโน้มที่จะมีชีวิตที่หงุดหงิดและไม่สามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาสำเร็จได้ บุคคลเช่นนี้มักระบายความโกรธและความหงุดหงิดของเขาลงที่ผู้อื่น เขาต้องการเห็นคนอื่นไม่มีความสุข เพราะว่าเขาหาเหตุผลไม่พบว่าทำไมพวกเขาจึงควรมีความสุข คนจำนวนมากเป็นแบบนี้

อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานแห่งความรู้ของพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแตกต่างได้ จงเลือกที่จะดำเนินชีวิตของคุณในความสว่างแห่งความจริงของพระองค์และตัดสินใจว่าความชื่นชมยินดีและความสมหวังในชีวิตของคุณจะไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จงเลือกที่จะเพลิดเพลินไปกับทุกวันและชื่นชมยินดีกับช่วงเวลาในชีวิตของคุณ นั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ!

ในเฉลยธรรมบัญญัติ 30:19 ฉบับ TLB พระเจ้าตรัสกับคนอิสราเอลว่า “…เราได้ตั้งชีวิตหรือความตาย พระพรหรือคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าเจ้า โอ้ อยากให้คุณเลือกชีวิต เพื่อคุณและลูกๆของคุณจะมีชีวิตอยู่!” นี่เป็นคำแนะนำที่แตะต้องใจ พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่คุณในการเลือกชีวิตแห่งพระพร เพราะว่านั่นคือความปรารถนาของพระองค์ที่มีต่อคุณ นั่นคือเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรตลอดไป

ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ สุขภาพของพระเจ้า การหยั่งรู้เหนือธรรมชาติ และจิตใจที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่ง ชีวิตแห่งพระสิริ และความชื่นชมยินดีที่เพิ่มมากขึ้นเสมอ สิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นอีกมากมายเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับคุณในพระคริสต์ แต่คุณต้องเลือกที่จะรับรู้และใช้ความเป็นจริงเหล่านี้ในชีวิตส่วนตัวของคุณ จงเลือกที่จะเดินในพระคำของพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของคุณในวันนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตแห่งพระพรซึ่งเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและพระสิริให้แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในสุขภาพของพระเจ้า การหยั่งรู้เหนือธรรมชาติ และจิตใจที่สมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่ง ขอบพระคุณสำหรับพระคุณและพระปัญญาที่บริบูรณ์เพื่อปกครองโลกของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม

1 เปโตร 1:8; ยอห์น 15:11; ฟีลิปปี 4:4


Comments are closed