พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2017
มองเห็นจากโลกที่สูงกว่า
See From A Higher Realm
“เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์” (2 โครินธ์ 4:18)

    ข้อพระคำก่อนข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรา…” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า สำหรับคุณ ความเจ็บปวดหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้นอาจเป็นระยะเวลานานห้าหรือสิบปี แต่มันจะเปลี่ยนแปลง และจะเป็นศักดิ์ศรีถาวรนิรันดร์หาที่ใดเปรียบได้ อย่างไรนะหรือ? คำตอบอยู่ที่ข้อพระคำตอนต้น “เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์”

ให้หยุดที่จะมองสภาพทางร่างกายในปัจจุบันของคุณ ว่าคุณมีเงินมากเท่าไรในธนาคาร หรือว่าผู้คนจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ! มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น เมื่อคุณมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารจะจบลง มองเห็นพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ มองเห็นตัวคุณเองจำเริญขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรง สดชื่นและเข้มแข็ง มองเห็นตัวเองเดินในชัยชนะ มองเห็นตัวคุณเองเดินในพระสิริของพระเจ้า

สิ่งนี้ทำให้นึกถึงเรื่องราวของอับราฮัม ในปฐมกาล 17:4-5 พระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อของอับราฮัมจากเดิมชื่อว่าอับราม เมื่อตอนที่เขายังไม่มีทายาทในโลกนี้ อับราฮัมมีความหมายว่า “บิดาของชนจำนวนมาก” ในขณะที่อับรามมีความหมายว่า “บิดาผู้เป็นที่ยกย่อง” ดังนั้น ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีลูก แต่พระเจ้ายังทรงเรียกเขาว่าเป็นบิดาของชนจำนวนมาก พระเจ้ากำลังสอนเขาให้เห็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้

อาจารย์เปาโล ในโรม 4 อธิบายแก่เราว่าอับราฮัมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขา “ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของชนหลายชาติ” เฉพาะพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิด ให้มีขึ้น” เขาได้เอาสิ่งที่บดบังคือประสาทสัมผัสทางร่างกายของเขาออกไป และมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านทางสายตาฝ่ายวิญญาณ เขามองเห็นตัวเองในฐานะบิดาของชนจำนวนมาก เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

พระเจ้าได้สร้างคุณไว้อย่างไร? ในชีวิของคุณ คุณจะต้องกล้าที่จะประกาศว่าคุณเป็นใคร บางคนอาจพูดว่า “โอ พระเจ้า ฉันเป็นคนล้มเหลว ฉันล้มเหลวในทุกสิ่ง ฉันเบื่อชีวิตของฉันเหลือเกิน” เปลี่ยนแปลงสายตาของคุณ จงเริ่มต้นที่จะมองจากมุมมองใหม่ มองเห็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ ภาวนาและประกาศสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ

เมื่อคุณกล่าวสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณ จิตใจของคุณจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้ปฏิบัติตามนั้น คุณจำเป็นต้องตั้งโปรแกรมชีวิตของคุณใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้า ไม่ว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับคุณ ให้ยอมรับสิ่งนั้น เชื่อในสิ่งนั้น และกล่าวกับตัวเองอยู่เสมอ(ฮีบรู 13:5-6)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นความสำคัญของการมองเห็นจากมุมมองของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสว่าข้าพระองค์เป็นในพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ละสายตาจากสถานการณ์และจดจ้องที่พระเยซู ผู้เป็นหลักชัยแห่งความเชื่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มองเห็นชัยชนะ สุขภาพ ความรุ่งเรือง และความมีชัย ตอนนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7; ฮีบรู 12:2


Comments are closed