อาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2015

พูดความเชื่อและความเข้มแข็ง
Talk Faith And Strength

“เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ครอบครัวทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์” (เอเฟซัส 3:14-16)

    ช่างเป็นคำอธิษฐานที่เร้าใจของพระวิญญาณที่ผ่านทางอาจารย์เปาโลสำหรับคริสตจักร! เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานตามความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์ ประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่าน คำที่แปลว่า “เรี่ยวแรง” หมายความว่าความสามารถในการทำการอัศจรรย์ พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนเต็มด้วยกำลังในการทำการอัศจรรย์ ซึ่งหมายความว่าไม่มีสักคนในพวกเราที่เป็นคนธรรมดา หรือควรมีชีวิตที่ธรรมดา นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราทุกคน พระองค์ต้องการให้คุณมีกำลังเรี่ยวแรงจากภายในสำหรับชีวิตที่เหนือธรรมชาติ

ไม่มีความจำเป็นในการที่จะยึดติดอยู่กับความขาดความสามารถของคุณหรือการไร้ซึ่งกำลัง ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวศัตรูที่คุณต้องเผชิญ! ไม่มีความจำเป็นต้องอ่อนกำลังหรือเสียกำลังใจ! พระประสงค์ของพระเจ้าถูกสำแดงแล้วในคำอธิษฐานในพระวิญญาณสำหรับคุณในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น! ดำเนินชีวิตในข้อพระคำนั้น ไม่สำคัญว่าคุณจะมองเห็นอะไรภายนอก บางทีอาจเป็นความอ่อนแอ แต่ประกาศอยู่เสมอว่า “ข้าพเจ้าได้รับเรี่ยวแรงอย่างมากจากภายใน!” ประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อและกำลังตลอดเวลา

นั่นคือวิธีการตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ให้พระคำของพระองค์แก่เราเป็นข้อท่องจำเท่านั้น พระองค์ประทานข้อพระคำของพระองค์แก่เราเพื่อให้เราใช้ ดำเนินชีวิต และเราจะต้องตอบสนองต่อพระคำด้วย คุณต้องเห็นพ้องกับพระคำ และกล่าวซ้ำๆ ว่า “ข้าพเจ้าได้รับกำลังจากภายในโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าไม่อ่อนแอ! ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังเพื่อชัยชนะและชีวิตที่เหนือธรรมชาติ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตภายในข้าพเจ้า!” อาโมส 3:3 กล่าวว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน” ดังนั้นเมื่อพระเจ้าตรัส คุณกล่าวสิ่งเดียวกันด้วยการเห็นพ้องกับพระองค์ และนั่นจะทำให้เกิดผล

ไม่ว่าพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับคุณมีไว้เพื่อประโยชน์ของคุณ และจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองที่ถูกต้อง ดังนั้นจงตอบสนองด้วยการเห็นด้วยกับพระคำของพระองค์ กล่าวออกมา และความเชื่อจะเพิ่มขึ้นภายในคุณ และคุณจะมีชัยเหนือความยากลำบากที่อยู่ข้างหน้าได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานเรี่ยวแรงแก่ข้าพระองค์ พร้อมทั้งความสามารถในการทำการอัศจรรย์ในภายในข้าพระองค์ โดยพระวิญญาณของพระองค์! ข้าพระองค์ประกาศว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ภายในใจของข้าพระองค์ด้วยความเชื่อ และข้าพระองค์เข้มแข็งในพระเจ้าและในฤทธิ์เดชแห่งกำลังของพระองค์ ถูกตั้งไว้เพื่อชัยชนะ และมีเรี่ยวแรงสำหรับชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 6:10; โคโลสี 1:9-11


Comments are closed