วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

พัดถ่านแห่งความชื่นชมยินดีของคุณขึ้น
FANNING YOUR EMBERS OF JOY

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟิลิปปี 4:4)

     ความชื่นชมยินดีเป็นผลของวิญญาณมนุษย์ที่ได้รับการสร้างใหม่ เป็นบางอย่างซึ่งมีอยู่ในตัวคุณ ดังนั้นจึงไม่สำคัญว่าจะมีข่าวหรือเหตุการณ์ใดที่พยายามทำให้คุณไม่มีความสุข คุณสามารถมีความชื่นชมยินดีได้เสมอในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเช่นนั้น โรม 14:17 กล่าวว่า “เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เอเฟซัส 5:18-19 เปิดเผยสำแดงให้เห็นว่าคุณจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีของพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอได้อย่างไร ข้อนี้บอกว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า”

นี่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของอัครทูตเปาโล เขาเขียนสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราในขณะที่อยู่ในคุก เขาเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและประกาศข่าวประเสริฐในคุกต่อไป ในจดหมายของเขาถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส เขากล่าวว่า “อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวน และเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้น”(เอเฟซัส 6:19-20) สังเกตส่วนที่ขีดเส้นใต้ เขาไม่อนุญาตให้ประสบการณ์มากำหนดอารมณ์ของเขาหรือแทรกแซงความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของเขา

ในชีวิตของคุณ จงเห็นความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับการเลื่อนตำแหน่งของคุณและเพื่อสำแดงพระสิริของพระเจ้า ด้วยวิธีนี้คุณจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ ยากอบ 1:2 กล่าวว่า “พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” โรม 8:28 กล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

พระคำควรเป็นพื้นฐานสำหรับความชื่นชมยินดีของคุณตลอดเวลา เมื่อคุณตีความและตอบสนองต่อสถานการณ์บนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้า คุณจะค้นพบว่าไม่มีอะไรในชีวิตที่จะทำให้คุณมีวันที่เลวร้ายหรือเสียเปรียบได้ เพราะความชื่นชมยินดีของคุณมาจากพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระเยซูเจ้า ผ่านทางการตายแทนและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ได้นำฉันเข้าไปสู่ชีวิตแห่งความชื่นชมยินดี ชัยชนะ การครอบครอง และความชอบธรรมอย่างไม่จำกัด และเนื่องจากสิ่งนี้ฉันชื่นชมยินดีตลอดไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถบรรยายได้และเต็มไปด้วยพระสิริ ความชื่นชมยินดีของฉันเป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านทาง พระคำ ดังนั้นจึงไม่มีขอบเขต ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 4:4 ;1 เปโตร 1:8; ฟิลิปปี 4:6-7


Comments are closed