แด่​พระ​องค์ ​ผู้​ทรง​สา​มารถ​ปก​ป้อง​พวก​ท่าน​ไม่​ให้​สะ​ดุด​ล้ม และ​ทรง​ตั้ง​พวก​ท่าน​อยู่​เบื้อง​หน้า​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ โดย​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ​และ​มี​ความ​ร่า​เริง​ยินดี ขอ​พระ​เกียรติ ความ​ยิ่ง​ใหญ่ อานุ​ภาพ และ​สิทธิ​อำ​นาจ จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​องค์​เดียว ผู้​เป็น​พระ​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา โดย​ทาง​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา ทั้ง​ใน​อดีต​กาล ปัจจุ​บัน​กาล และ​ใน​กาล​ต่อๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน (ยูดา 1:24-25)

ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเป็นสิ่งที่ปลอบประโลมใจที่ดีมาก องค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี นี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณ ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้าข้อนี้กล่าวว่า “พระองค์ทรงยกคุณขึ้นทุกครั้งที่คุณล้มลง” นั่นก็ยอดเยี่ยมแล้ว แต่งานของพระองค์ไม่ใช่การยกคุณขึ้นทุกครั้งที่คุณล้มลง แต่คือการป้องกันไม่ให้คุณล้มลง บางคนเชื่อว่าในฐานะคริสเตียน เราล้มลง แล้วก็ลุกขึ้น แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำกล่าวไว้ อย่าเชื่อในเรื่องการล้มลง จงยอมรับสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้มากกว่าประสบการณ์ของคุณเองหรือของคนอื่น

จงเข้าใจสิ่งนี้ นั่นคือยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นที่ที่ฤทธิ์อำนาจและพระสิริสถิตอยู่ ทุกครั้งที่คุณกล่าวยืนยันพระคำ พระคำก็จะผลิตสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ดังนั้นแทนที่จะมีความคิดของการลุกขึ้นและการล้มลงบ่อยๆ จงป่าวประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถป้องกันไม่ให้ฉันล้ม ดังนั้นย่างเท้าของฉันจะไม่ลื่น ฉันยืนสูงตลอดเวลา แน่วแน่ และมั่นคง และบริบูรณ์ในการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!”

โดยไม่คำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ จงกล้าที่จะป่าวประกาศว่า “ชีวิตของฉันนั้นก้าวขึ้นสูงและก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น ฉันยืนหยัดอย่างมั่นคงในความเชื่อ ไม่มีสิ่งใดทำให้ฉันหวั่นไหวได้ ฉันหยั่งรากลึกในพระคริสต์ ผู้เป็นศิลามั่นคง และพระองค์ไม่เคยปล่อยให้ฉันล้มลง!” จงทำให้สิ่งนี้เป็นการใคร่ครวญและความเข้าใจของคุณในเรื่องของพระคริสต์ และพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จ สรรเสริญพระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันมีชีวิตที่ขึ้นไปข้างบนและก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น ไม่มีการขึ้นๆลงๆ เพราะว่าในพระคริสต์ ฉันขึ้นสูงตลอดไป! พระองค์ยึดฉันไว้ด้วยพระหัตถ์ขวาแห่งความชอบธรรมเพื่อฉันจะไม่สะดุดล้มลง วิถี​ของฉัน​เหมือน​แสง​อรุณ ซึ่ง​ฉาย​สุก​ใส​ยิ่งๆ ขึ้นจน​สว่าง​เต็ม​ที่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต 4:18; 2 เปโตร 1:8-10


Comments are closed