ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2013

พระองค์รับแทนเราแล้ว
He Took Our Place

“เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเยโฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิสยาห์ 53:6)

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์(พระเยซู)ผู้ทรงไม่มีบาปถูกกระทำให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21) แผนการแห่งความรอดที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรานั้น สำเร็จหมดแล้ว พระองค์ทรงรับแทนที่เราในความบาปแทนเราและประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา
ความรอดของเราในพระคริสต์ เปรียบได้กับภาพของชายผู้ถูกตัดสินโทษถึงตายสำหรับความผิดของเขา และกำลังรอเพื่อถูกจับถ่วงน้ำ แต่ญาติผู้หนึ่งของเขามาและกล่าวว่า “ผมจะรับแทนเขาเอง จับผมถ่วงน้ำแทนเขาเถิด” ญาติคนนั้นไม่ได้บอกว่า “โยนเขาลงไป แล้วผมจะโยนเชือกไปให้ หรือส่งนักประดาน้ำไปช่วยเขา” ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็วิเศษเลย แต่เขารับโทษแทนชายที่ถูกตัดสินโทษนั้น นั่นคือความรอดที่เรามีในพระคริสต์ พระองค์ทรงช่วยเราโดยสละพระองค์เองในที่ของเรา เพื่อเราสามารถเป็นอิสระได้
พระเยซูไม่ได้เพียงแค่ช่วยคุณจากความบาป พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองให้คุณ การตระหนักถึงความสำคัญของการเสียสละของพระคริสต์แทนคุณ จะทำให้คุณซาบซึ้งในการสิ้นพระชนม์แทนของพระองค์ และใช้ความรอดในชีวิตของคุณให้เกิดประโยชน์ “แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทมทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ” (อิสยาห์ 53:4) นั่นหมายความว่า พระองค์รับลงโทษแทนคุณ พระองค์ถูกเฆี่ยนตีเพื่อให้คุณได้รับชีวิตและสันติสุข ทั้งหมดนั้นตกแก่พระองค์
วันนี้เพราะการเสียสละของพระคริสต์เพื่อคุณ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความบาป หรือผลของความบาป หรือผลที่ตามมา สิ่งเหล่านั้นไม่ควรจะมีอำนาจเหนือคุณ บัดนี้คุณเป็นอิสระแล้วที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า และดำเนินชีวิตอย่างมีสง่าราศีเพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมาเพื่อตายแทนข้าพระองค์ ด้วยเหตุนี้ โทษทัณฑ์แห่งบาปของข้าพระองค์ได้รับการชำระแล้ว ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่ได้รู้ว่า การสละพระองค์เองเพื่อรับบาปนั้นเป็นการเสียสละอย่างที่สุดซึ่งเป็นเหตุให้บัดนี้ข้าพระองค์ได้ยืนอย่างชอบธรรมในที่ของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงนำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่แห่งความชอบธรรม ที่ที่ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองร่วมกันกับพระคริสต์ตลอดไปเป็นนิจ ในพระนามพระเยซู เอเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:10-11; โรม 5:8


Comments are closed