อังคารที่ 16 สิงหาคม 2016
พระองค์ทรงคาดหวังในตัวคุณ
He’s Counting On You

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย” (โรม 1:16)

    ในฐานะคริสเตียน เราได้รับคำสั่งในนำข่าวประเสริฐไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เป็นการทรงเรียกที่สูงส่งและล้ำค่าที่สุด เป็นบางสิ่งที่คุณทำด้วยความกล้า ความเชื่อ และความมั่นใจ คุณจะไม่ต้องอับอายหรือต้องขอโทษในเรื่องของพระคริสต์และข้อความแห่งข่าวประเสริฐ อย่าอายในสิ่งที่คุณเป็นในพระองค์ และอย่าให้คนอื่นทำให้คุณอับอายในสิ่งที่คุณเชื่อ เปาโลกล่าวว่า “…ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด…” (โรม 1:16)

มีเพียงแค่ข่าวประเสริฐเท่านั้นที่สามารถทำให้คนบาปไปถึงความรอดและความชอบธรรมได้ โดยผ่านการประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยและได้รับการต้อนรับ ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นเกี่ยวกับข่าวประเสริฐ ฤทธิ์เดชและประสิทธิภาพของข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเถียงได้ เป็นเพียงข้อความเดียวที่เมื่อรับแล้วจะทำให้คนบาปเป็นลูกของพระเจ้าในทันที

ใน 2 ทิโมธี 1:13 เปาโลบอกทิโมธีว่า “จงประพฤติตามแบบแห่งคำสอนอันมีหลักที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” นั่นหมายความว่าถ้อยคำของข่าวประเสริฐนั้นมีความสามารถ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ฤทธิ์เดช และพลังจากสวรรค์ ไม่มีคนบาปคนใดที่อยู่รอบข้างคุณในช่วงเวลาหนึ่งแล้วไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจากฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐที่คุณเชื่อ จงมีความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ร้อนรนเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อที่จะให้มีผลกระทบต่อชีวิตของคนมากมาย ประกาศไปทั่วโลกในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

พระคำบอกว่าคนเหล่านั้นที่ทำให้คนมากมายมาถึงความชอบธรรมจะเป็นเหมือนดาวที่ส่องแสงนิรันดร์ (ดาเนียล 12:3) ส่องสว่างเพื่อพระเยซูโดยส่งผลกระทบด้วยข่าวประเสริฐ เดินกิโลเมตรที่สอง จงเป็นเหมือนพระเยซู ให้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณคือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ (ยอห์น 4:34) ให้คุณมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ พระองค์ทรงคาดหวังในตัวคุณสำหรับความรอดของคนมากมายในโลกของคุณ และในที่ห่างไกลออกไป ดังนั้นจงสัตย์ซื่อในความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้นำวิญญาณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมอบหมายความรับผิดชอบในการออกไปหาคนมากมายในโลกของข้าพระองค์ และในที่ห่างไกลด้วยข่าวแห่งชีวิตนิรันดร์ แสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ข้าพระองค์มีนั้นจะขับไล่ความมืดที่อยู่ในใจของคนเหล่านั้นออกไป ทำลายข้อผูกมัดทางศาสนาและสถาปนาพวกเขาในความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 28:19-20; 2 โครินธ์ 5:18; 2 โครินธ์ 3:6; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed