วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019

พระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อ
He Responds To Faith

“และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง” (1 ยอห์น 5:14)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราไม่ได้กล่าวว่าคำขอของคุณสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระบิดาหรือไม่ แต่เป็นการพูดเกี่ยวกับการที่พระบิดาทรงฟัง ถ้าคุณอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับการอธิษฐาน น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับการขอคุณจะถูกได้ยิน

พระเจ้ามีน้ำพระทัย แบบแผนหรือแผนงาน สำหรับการอธิษฐาน น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับการอธิษฐานคือการที่คุณอธิษฐานในพระนามของพระเยซู ไม่เช่นนั้นคุณก็จะไม่ถูกได้ยิน แม้ว่าคุณจะร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน

จงระลึกถึงเรื่องราวในมาระโก 9 ของชายตาบอดสองคนที่ติดตามพระเยซูโดยร้องว่า “บุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาพวกข้าพระองค์เถิด” (มัทธิว 9:27) พระเยซูไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขา พวกเขายังคงร่ำไห้และตะโกนตามพระองค์ต่อไป แต่พระองค์ก็ไม่ตอบสนอง ในที่สุดพระองค์ถามพวกเขาว่า “ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเรามีฤทธิ์เดชทำการนี้ได้?” เขาทั้งสองทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อ” (มัทธิว 9:28)

พระคัมภีร์กล่าวว่า “แล้วพระองค์ทรงแตะต้องนัยน์ตาของเขา ตรัสว่า “ให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิด” (มัทธิว 9:28) แล้วเดินจากไป คุณคิดว่าเพราะการร้องไห้อย่างต่อเนื่อง องค์เจ้านายจะตอบสนองพวกเขาทันที แต่ไม่ใช่ พระองค์ถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อของคุณ ไม่ใช่น้ำตาของคุณ

อีกครั้งหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้ตามพระองค์จนกระทั่งพวกสาวกรำคาญและพูดกับพระองค์ว่า “ไล่นางไปเสียเถิด เพราะนางร้องตามเรามา” (มัทธิว 15:23) พระเยซูไม่สนใจเธอจนกระทั่งเธอหยุดร้องไห้และเริ่มนมัสการ (มัทธิว 15:25) มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณร้องไห้มากแค่ไหน คุณต้องปฏิบัติตามพระคำ

คุณสามารถร้องไห้ในการนมัสการและการสามัคคีธรรมในขณะที่คุณส่งความรู้สึกของคุณไปที่พระเจ้า นั่นไม่เป็นไร แต่ร้องไห้เนื่องจากความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย หรือผลจากปัญหาในงานหรือธุรกิจของคุณ ด้วยการหวังว่าพระเจ้าจะตอบสนอง จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

ความรู้เกี่ยวกับพระคำของพระองค์คือสิ่งที่คุณต้องการ เพราะน้ำพระทัยของพระองค์ถูกเปิดเผยในพระคำของพระองค์ ยิ่งคุณพูดภาษาแปลกๆ และศึกษาพระคำมากเท่าไร น้ำพระทัยของพระองค์ก็จะถูกเปิดเผยแก่คุณมากขึ้นเท่านั้น สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษและโอกาสของการอธิษฐาน น้ำพระทัยของพระองค์ถูกเปิดเผยต่อวิญญาณของข้าพระองค์ผ่านทางพระคำ และข้าพระองค์มั่นใจในความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 3:12; โรม 8:26-27; ลูกา 12:32


Comments are closed