อังคาร ที่ 28 เมษายน 2015

พระองค์คือการเป็นขึ้น!
He’s The Resurrection!

“พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยอห์น 11:25)

    เรื่องราวที่สวยงามของการตายของลาซารัส และการที่พระเยซูทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นยังคงเป็นเรื่องสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนที่ลาซารัสจะตาย พระเยซูตรัสว่าเขาจะไม่ตาย แต่เขาก็ตาย เมื่อพระเยซูไปถึงหมู่บ้านเบธานี สี่วันต่อมา มารธามาหาพระองค์และกล่าวว่า “…พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตาย” (ยอห์น 11:21) ต่อมาไม่นานมารีย์ก็มาหาและกล่าวถ้อยคำเดียวกัน แต่พระเยซูตรัสบางอย่างที่ไม่ธรรมดา! พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต…” (ยอห์น 11:25)

คุณจะต้องเป็นพระเจ้าในการที่จะสามารถกล่าวสิ่งนี้ได้ และสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า! พระองค์ไม่ได้กล่าวว่า “เรามีฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้น” ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม แต่เรากำลังมองดูใครอยู่? ผู้นี้คือใคร? ถ้าพวกเขาสังสัยว่าพระองค์เดินบนน้ำหรือไม่ นั่นไม่สามารถเปรียบกับข้อความนี้ได้ พระองค์คือการเป็นขึ้น ไม่ใช่ “ผู้ทำให้เป็นขึ้น”

ดูภาพนี้คร่าวๆ ตอนนี้มารีย์และพี่สาวของเธอกล่าวว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตาย” พวกยิวยืนยันข้อความนี้ของพวกเขา และบางคนกล่าวว่า “ท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็น จะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ” (ยอห์น 11:37) นั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิด “พระเยซูผู้รักษา” พวกเขารู้จักพระองค์ในฐานะผู้รักษาโรค แต่พระเยซูทำให้พวกเขาประหลาดใจ! พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้น และมีชีวิต” นั่นคือสิทธิอำนาจ!

เวลานี้พระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจของพระองค์แก่เรา พระองค์ตรัสไว้ในลูกา 10:9 “ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู” รวมทั้งความตาย นรก และหลุมฝังศพ! ถ้ามีบางคนที่คุณกำลังอธิษฐานเผื่อให้ได้รับความรอด และคนนั้นตายและไปนรก คุณกล่าวว่า “ไม่มีทาง! เราจะนำคุณออกจากนรก ในนามพระเยซู! กลับมา!” พระเยซูมีสิทธิอำนาจในนรก ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นในธุรกิจของคุณหรือในบางสิ่งที่เป็นของคุณ ใช้สิทธิอำนาจของคุณในพระนามของพระเยซูที่จะเรียกให้สิ่งนั้นกลับมีชีวิตอีกครั้ง

ไม่มีสิ่งใดที่สายเกินไปหรือเลวร้ายเกินกว่าที่คุณจะ “ทำให้เป็นขึ้น” เพราะว่าคุณทำงานโดยสิทธิอำนาจของพระเยซู คุณนั่งอยู่ร่วมกับพระองค์ในสถานที่แห่งการปกครอง สิทธิอำนาจ และฤทธิ์เดช! เดินไปในฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าคือการสำแดงฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์! มีชีวิตอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า! มีชีวิตอยู่ในครอบครัวของข้าพเจ้า! มีชีวิตอยู่ในงานของข้าพเจ้า! มีชีวิตอยู่ในธุรกิจและในทุกส่วนในชีวิตของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะในฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 41:10; มัทธิว 19:26; มาระโก 10:27


Comments are closed