จันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2015

พระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยไป!
Ever-increasing Glory!

“แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว จึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้า และตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (2 โครินธ์ 3:18)

    มีสิ่งต่างๆ อีกมากมายในพระเจ้า ที่คุณต้องรู้และต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรจะหิวกระหาย ร้อนรน และกระตือรือร้น ในการรู้จักพระองค์มากขึ้น และเป็นทั้งหมดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางแผนให้คุณเป็น คุณไม่มีทางรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นทำไมจึงหยุดในเมื่อมีอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้ รู้จัก และมีอีกมากมายที่ต้องเป็น! พระสิริของพระองค์เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุด! ดังนั้นจงตื่นเต้นที่จะเห็นชีวิตของคุณเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จงปรารถนาพระเจ้า ปรารถนาพระสิริของพระองค์มากขึ้น และเพิ่มพูนสติปัญญาของพระองค์ในชีวิตของคุณ! คงรักษาการเรียนรู้และการภาวนาพระคำของพระองค์ และไม่เพียงแต่คุณจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น แต่พระสิริของพระองค์จะเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกัน ทูตสวรรค์ทั้งปวงมีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในความมหัศจรรย์และพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์ ทุกครั้งที่พวกทูตสวรรค์ก้มกราบลงสนมัสการและยกศีรษะของพวกเขาขึ้น พวกเขามองเห็นบางสิ่งที่ใหม่ และพวกเขาก็นมัสการต่อไปเรื่อยๆ สิ่งที่สวยงามในเรื่องนี้คือว่าพวกเขาไม่เหนื่อย เพราะว่าในขณะที่พวกเขานมัสการ พวกเขาเพิ่มพูนขึ้นในพระสิริ

ไม่มีใครที่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าแล้วจะเป็นเหมือนเดิม พระสิริของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงคุณ นึกถึงประสบการณ์ของเปโตร ยากอบ และยอห์น บนภูเขาแห่งการจำแลงพระกาย (มัทธิว 17:1-3) เมื่อพวกเขาเห็นพระเยซูทรงจำแลงพระกายต่อหน้าพวกเขา เปโตรกล่าวว่า “…พระองค์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี…” (มัทธิว 17:4) ในทันใดนั้น พวกเขาลืมทั้งหมดเกี่ยวกับโลกนี้ และต้องการอยู่ในพระสิริของพระเจ้า

ในยอห์น 17 พระเยซูได้อธิษฐานต่อพระบิดาเผื่อสาวกของพระองค์ และที่นั่นพระองค์ตรัสเกี่ยวกับพระสิริอย่างมาก ทำไม? เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้า “จดจ่อที่พระสิริ” เต็มไปด้วยพระสิริ และนั่นคือชีวิตที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรา เรารับเอาพระสิริของพระองค์! พระองค์ต้องการให้เราตระหนักว่าเราคือรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์! สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริที่อยู่ในพระคำของพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รับเอาพระสิริในพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ ชีวิตของข้าพระองค์สูงขึ้นและก้าวไปข้างหน้า ในชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้าพระองค์มีพระสิริของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ และด้วยความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ ข้าพระองค์ปกครองและครอบครอง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 4:18; ยอห์น 17:22-23; 2 พงศาวดาร 5:13-14


Comments are closed