พุธ ที่ 26 มีนาคม 2014

พระวิญญาณแห่งสติปัญญา
The Spirit Of Wisdom

“เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์ และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้น พระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไร” (เอเฟซัส 1:17-18)

    พระวิญญาณแห่งสติปัญญาหมายถึงการทำงานของพระวิญญาณของพระเจ้าในสติปัญญา พระวิญญาณของพระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองในสติปัญญา เมื่อกล่าวว่า “จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในความรู้ถึงพระองค์” คำกล่าวนี้ทำให้ดูเหมือนว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงสองสิ่งที่แตกต่างกัน วิญญาณแห่งสติปัญญา และวิญญาณแห่งความประจักษ์แจ้ง ไม่ใช่! เขากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกัน เปาโลกำลังมองเห็นวิญญาณแห่งสติปัญญานำความประจักษ์แจ้งมาให้แก่คุณ ซึ่งภาษากรีกใช้คำว่า “apocalupsis” คือการเปิดเผยสิ่งล้ำลึก

อีกหนึ่งคำสำคัญที่ต้องศึกษาก็คือคำว่า “และ” ในภาษากรีกคำว่า “และ” ยังสามารถแปลว่า “ใน” “กับ” หรือ “สำหรับ” ดังนั้นคำที่ดีกว่าที่ควรใช้คือ “จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาในความประจักษ์แจ้ง” หรือ “จิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาสำหรับความประจักษ์แจ้ง” ในความรู้ถึงพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ฉบับแปลแอมพลิไฟล์ (Amplified version) กล่าวไว้อย่างนี้ว่า “(เหตุเพราะข้าพเจ้าอธิษฐานอยู่เสมอต่อ)พระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา, พระบิดาแห่งพระสิริ, ที่พระองค์จะทรงประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งแก่ท่าน (ในสายตาที่จะมองเห็นความล้ำลึกและสิ่งซ่อนเร้น) ในความรู้ (หยั่งลึกและใกล้ชิด) ถึงพระองค์ โดยสายตาแห่งหัวใจของคุณท่วมท้นไปด้วยแสงสว่าง…”

นี่คือสิ่งที่พระวิญญาณแห่งสติปัญญาจะทำเพื่อคุณเมื่อพระองค์มีทางของพระองค์ในชีวิตของคุณ พระองค์จะนำความประจักษ์แจ้งมาให้คุณ สายตาเพื่อมองเห็นความล้ำลึกและสิ่งซ่อนเร้น อย่างที่สอง พระองค์นำแสงสว่าง (photizo-ภาษากรีก) มาให้คุณ พระองค์จะทรงท่วมท้นทางของคุณด้วยแสงสว่าง พระองค์จะส่องสว่างความคิดของคุณเพื่อให้มีความเข้าใจพิเศษ อย่างที่สามพระองค์จะนำคำปรึกษาและทิศทางมาให้คุณ เพื่อที่ชีวิตของคุณจะไม่มีความเร้นลับอีกต่อไป

สิ่งที่คุณต้องการคือตระหนักว่าคุณได้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณแห่งสติปัญญา แม้ในเวลานี้ให้พูดว่า “ข้าพเจ้ามีพระวิญญาณแห่งสติปัญญา ดังนั้นข้าพเจ้ามีแสงสว่างส่องเห็นความลึกลับและสิ่งเร้นลับทั้งปวง ข้าพเจ้ามีความเข้าใจพิเศษในการจัดการกับเรื่องทุกอย่างของข้าพเจ้า พลังในการทำงานในจุดสูงสุดของความยอดเยี่ยมและในน้ำพระทัยที่สมบูรณ์ของพระเจ้าทำงานภายในข้าพเจ้าในวันนี้!”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณแห่งสติปัญญาเพื่อความประจักษ์แจ้งในความเต็มล้นและความชัดเจนถึงความรู้ของพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงท่วมท้นหัวใจของข้าพระองค์ด้วยแสงสว่าง ประทานสายตาฝ่ายวิญญาณแก่ข้าพระองค์ให้เห็นความล้ำลึกและความลับของสวรรค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อพยพ 28:3; เฉลยธรรมบัญญัติ 34:9; อิสยาห์ 11:2


Comments are closed