พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2013

พระวิญญาณภายในคุณ
The Spirit In You

“และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ร่างกายก็ตายไปเพราะบาป แต่จิตวิญญาณก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรม” (โรม 8:10)

    ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังสงสัยว่าพระคริสต์อยู่ในกลุ่มพี่น้องในกรุงโรมหรือไม่ แต่เปาโลกำลังกระตุ้นความคิดของพวกเขาถึงความสำคัญของความจริงข้อนี้ อาจารย์เปาโลต้องการให้พวกเขารู้ว่าผู้รักษาได้อยู่ในพวกเขาแล้ว เขากล่าวว่าถ้าพระคริสต์ (ผู้รักษา) อยู่ในท่านทั้งหลาย ถึงแม้ว่าร่างกายของท่านอาจอ่อนแอและเจ็บป่วย พระองค์จะรักษามัน ดังนั้นจงปฏิเสธที่จะป่วย

การสรุปของอาจารย์เปาโล เกี่ยวกับการภาวนาถึงชีวิตที่เหนือกว่าของเราในพระคริสต์ คือว่าเมื่อคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่ควรป่วย เพราะว่าร่างกายของคุณได้รับชีวิตโดยพระวิญญาณเดียวกันนี้ “แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” (โรม 8:11) การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานชีวิตแก่ร่างกายของคุณนั้นอยู่ใน “เวลานี้” ไม่ใช่บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราไปอยู่ที่สวรรค์ พระองค์กำลังทำงานภายในคุณเดี๋ยวนี้! สรรเสริญพระเจ้า!

พระวิญญาณที่อาศัยภายในคุณคือที่อยู่ของฤทธิ์เดช การสถิตอยู่ของพระองค์ในคุณนั้นได้จัดการกับปัญหาของความเจ็บป่วยและความอ่อนแอตลอดไป เพราะว่าพระองค์ “เดิน” อยู่ในคุณ เพื่อ “ซ่อมแซม” สิ่งผิดปกติทุกอย่างภายในร่างกายของคุณ ถ้าความเจ็บป่วย “โจมตี” ร่างกายของคุณ คุณไม่จำเป็นจะต้องกลัวหรือกังวลเกี่ยวกับมัน พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้รักษาได้อาศัยอยู่ภายในคุณ! ชีวิตของพระองค์ภายในคุณทำให้คุณเป็นผู้มีชัยชนะ พระองค์คือผู้ที่ทำให้พระเยซูทรงเป็นผู้รักษา และมีพลังเพียงพอที่จะทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงอยู่ภายในคุณ

บางทีคุณเป็นคริสเตียนมานานแล้ว และร่างกายของคุณถูกโจมตี ย่ำแย่ ถูกทำลาย และต่อสู้โดยความเจ็บป่วยหรือโรคร้าย สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณก็คือการตระหนักถึงการสถิตอยู่ของผู้รักษา คือพระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณ พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังของคุณในการรักษาและสุขภาพที่ดี ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้รักษา อาศัยภายในข้าพเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความผิดปกติในร่างกาย ชีวิตของพระเจ้าในข้าพเจ้าทำให้ทุกส่วนในร่างกายของข้าพเจ้า ทุกเซล ผิวหนัง อวัยวะ และระบบทุกอย่าง ไม่สามารถถูกทำลายได้โดยโรคร้ายหรือความเจ็บป่วย ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:11-12; 1 เปโตร 2:24; ลูกา 10:19


Comments are closed