ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวแทนผู้กระทำการของพระเจ้า นั่นคือพระองค์ทรงเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า พระองค์ลงมือปฏิบัติการงานของพระเจ้า มนุษย์ถูกสร้างและปั้นขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำนอกพระบัลลังก์ของพระองค์นั้นถูกกระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดที่เกิดผลได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีชีวิตถ้าปราศจากพระองค์

ในสมัยที่พระเยซูเจ้าทรงทำพันธกิจในแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา พระองค์ระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระบิดาที่อาศัยอยู่ในพระองค์และทำการงานเหล่านั้น ในฐานะคริสเตียนนั่นเป็นข้อเท็จจริงที่จะคุณจะต้องตระหนักในชีวิตของคุณ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณคือกุญแจสู่ความสำเร็จที่พิเศษและแน่นอน ตามที่ถูกเปิดเผยในพระคัมภีร์ไม่มีผู้ใดที่เดินกับพระองค์ที่เคยพ่ายแพ้ ไม่มีผู้ใดที่ล้มเหลว ทุกคนที่รับพระองค์ได้รับอำนาจและกลายเป็นผู้ชนะ หลายคนในคริสตจักรทุกวันนี้จำเป็นต้องรู้อย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือใครและรู้ถึงพันธกิจของพระองค์ในชีวิตของพวกเขา พระองค์เองคือพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องทำงานใดๆ เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นของคุณ จนกว่าคุณจะทำด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆ คุณสามารถเข้าใจการยอมรับของเปาโลในโคโลสี 1:29 ในการบรรยายถึงการพึ่งพาทั้งหมดของเขาในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณสำหรับงานพันธกิจที่มีประสิทธิภาพ เขากล่าวว่า “เพราะ​เหตุ​นี้ ข้าพ​เจ้า​จึง​ตราก​ตรำ​ต่อ​สู้​ตาม​กำ​ลัง​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ​กิจ​ใน​ตัว​ข้าพ​เจ้า​อย่าง​มาก​มาย” เราทุกคนควรและต้องเข้าใจสิ่งนี้เหมือนกัน

พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะ​ว่า​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้​ทรง​ทำ​การ​อยู่​ภาย​ใน​พวก​ท่าน ให้​ท่าน​มี​ความ​ประ​สงค์​และ​มี​ความ​สา​มารถ​ทำ​ตาม​ชอบ​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์” (ฟิลิปปี 2:13) นั่นกำลังกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่สามารถทำงานของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งดำเนินชีวิตคริสเตียนได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เศคาริยาห์ 4:6 กล่าวว่า “..ไม่​ใช่​ด้วย​กำ​ลัง ไม่​ใช่​ด้วย​ฤท​ธา​นุ​ภาพ แต่​ด้วย​วิญ​ญาณ​ของ​เรา พระ​ยาห์​เวห์​จอม​ทัพ​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ” ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้พระองค์จึงต้องการให้เราเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง (เอเฟซัส 5:18) พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้าที่ทำงานอยู่ในตัวคุณ สร้างคุณ และสร้างคนอื่นๆ ผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของขวัญผู้ซึ่งได้มาเพื่อสถิตอยู่ในหัวใจของเราอย่างถาวร ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ข้าพระองค์ยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ปลอบประโลม ผู้ให้คำปรึกษา ผู้อธิษฐานวิงวอน ผู้สนับสนุน ผู้เสริมกำลัง และผู้ยืนอยู่ข้างๆ ข้าพระองค์พึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระองค์อย่างสิ้นเชิง ด้วยการฉวยโอกาสจากความสามารถและพระกำลังและพระปัญญาของพระเจ้าที่กำลังทำงานอยู่ในตัวข้าพระองค์เพื่อทำให้พระประสงค์ของข้าพระองค์สำเร็จ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 3:5; ยอห์น 14:16; ฟีลิปปี 2:13


Comments are closed