อาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2015

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า
The Holy Spirit Is God

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    ด้วยข้อจำกัดของภาษา หลายคนพบว่ายากที่จะเข้าใจว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า” คือผู้ใด ประโยคที่ว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า” มีความหมายที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงกับประโยค “คนของพระเจ้า” ประโยคหลังมีความหมายว่าคนที่ทำงาน พูด และทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระเจ้า คนที่ส่งมาโดยพระเจ้า เมื่อเรากล่าวว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า” เราไม่ได้หมายความถึงพระวิญญาณที่มาจากพระเจ้า ส่งมาโดยพระเจ้า และทำสิ่งต่างๆ เพื่อพระเจ้า ไม่ใช่ นั่นไม่ใช่ความหมายที่แท้จริง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า

พระบิดาไม่เคยลุกออกจากบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์อยู่บัลลังก์ของพระองค์เสมอ เมื่อพระบิดาทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์ทำผ่านพระวิญญาณของพระองค์ผู้มาจากพระองค์ ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่วิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้ทำสิ่งต่างๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณก็ไม่ใช่วิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งที่รับใช้คุณ วิญญาณของคุณคือตัวคุณ คือตัวตนที่แท้จริงของคุณ!

จินตนาการถึงสิ่งนี้ กิจการ 1:8 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” ดังนั้นเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าให้สถิตภายในเรา ถ้าเราไม่ให้ความสนใจ ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตธรรมดา อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเข้าใจฤทธิ์เดชของการมีพระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณ คุณจะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติทุกวัน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ลำดับสามในตรีเอกานุภาพของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์อยู่ลำดับที่สาม แต่เพราะว่าพระองค์คือผู้ที่ถูกเปิดเผยเป็นลำดับที่สามให้แก่คริสตจักร แต่การสำแดงของพระวิญญาณของพระเจ้ามาก่อน พระองค์คือผู้ที่ถูกเปิดเผยในพระคำของพระเจ้าเป็นอันดับแรก แต่พระองค์ไม่เคยเป็นที่เข้าใจมาก่อน

ปฐมกาล 1 เปิดเผยพระวิญญาณแก่เราเมื่อโลกนี้เป็นมวลสารที่วุ่นวาย “แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือผิวน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น” (ปฐมกาล 1:2) ดังนั้น พระวิญญาณได้ถูกสำแดงให้เราได้รู้ก่อน ในข้อที่ 1 ภาษาฮีบรูของคำว่าพระเจ้าคือ “เอโลฮิม” คำพหูพจน์ของคำว่าพระเจ้า ดังนั้นคุณเห็นหรือไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธืคือผู้สร้างโลกนี้ และสร้างทุกสิ่ง

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์เพื่อดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะและความยอดเยี่ยม ความงดงาม สง่าราศี และความสมบูรณ์แบบของพระวิญญาณของพระองค์ได้ถูกสำแดงออก และทำให้เห็นภายในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์แก่โลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 14:16-17; ฮีบรู 1:3


Comments are closed