อังคาร ที่ 6 มกราคม 2015

พระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐ
The Fullness Of The Blessings Of The Gospel

“และข้าพเจ้ารู้ว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริบูรณ์ของพระคริสต์” (โรม 15:29)

    สิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ในโลกนี้? มนุษย์คนหนึ่งสามารถมีและเดินในพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐได้หรือไม่? ได้อย่างแน่นอน! เราได้อ่านไปแล้ว อาจารย์เปาโล ในขณะที่เขาวางแผนการเดินทางมิชชั่นของเขาไปหาคริสเตียนชาวโรมัน ผ่านทางสเปน เขาเชื่อว่าเขาได้ไปพร้อมกับพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ทำให้หักล้างความคิดและความเชื่อทางศาสนาที่ผิด ที่ว่าตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้ เราไม่มีทางมีพระพรอันบริบูรณ์ของพระเจ้าได้

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะเข้าใจความยิ่งใหญ่และสติปัญญาอันไม่สิ้นสุดและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง “ความบริบูรณ์” สิ่งนี้คือสิ่งที่ให้ความมั่นใจของความเชื่อที่ทำให้กล้าประกาศพระคำของพระเจ้าเช่นนั้น เขาเดินในพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และหวังว่าจะแวะเยี่ยมคริสเตียนในกรุงโรมเพื่อแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับพวกเขา

สิ่งนี้หมายความอย่างไรกับคุณ? คุณตระหนักหรือไม่ว่าคุณสามารถ และควรที่จะเดินในพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์? ในการคิดถึงสิ่งนี้ ความเข้าใจในสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์ คิดถึงเปโตร เขาก็เข้าใจสิ่งนี้และดำเนินตามด้วยเช่นกัน ไม่น่าแปลกที่เขาประกาศว่าเราได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) เราอยู่ในส่วนสภาพของพระเจ้า และดังนั้นจึงควรที่จะดำเนินชีวิตโดยตระหนักในเรื่องนี้

ยอห์นได้เขียนถึงคริสตจักรว่า “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) คนเหล่านี้เข้าใจว่าการเดินในพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์คืออะไร พวกเขารู้ว่าพระคริสต์ได้ทำให้เราเป็นเช่นนั้น และพวกเขาพูดและดำเนินชีวิตตามนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความบริบูรณ์ของพระองค์” กำลังพูดถึงพระคริสต์ “ที่เราทั้งหลายได้รับ…” (ยอห์น 1:16) คุณได้รับพระพรอันบริบูรณ์ของพระเจ้าเมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่ง! เดินในแสงสว่างนี้ เพราะว่าความบริบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์ผู้ที่สถิตภายในคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยในพระคำแก่ข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการพัฒนาขึ้น! ข้าพระองค์เป็นผู้รับสภาพของพระองค์ ดำเนินชีวิตในพระพรอันบริบูรณ์แห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ข้าพระองค์อยู่ร่วมกับพระเจ้าและนั่นทำให้ข้าพระองค์ไม่สามารถพ่ายแพ้และเป็นมากกว่าผู้ชนะ มีชัยในทุกวันโดยพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 10:22; ยอห์น 15:5


Comments are closed