เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

พระคำผสมกับวามเชื่อ
The Word Mixed With Faith

“แต่จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นการหลอกตัวเอง” (ยากอบ 1:22)

     ความเชื่อคือการปฏิบัติตามพระคำ พระคำของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจทั้งหมด มีความสามารถในการผลิตสิ่งที่ได้กล่าวเอาไว้ อย่างไรก็ตามพระคำของพระเจ้าจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใดๆ ต่อคุณ เว้นแต่คุณจะปฏิบัติตาม พระคำที่ผสมกับความเชื่อคือสิ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ ความเชื่อคืออะไร? พูดง่ายๆ คือเป็นการตอบสนองของวิญญาณมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

ทุกครั้งที่คุณได้ยินพระคำของพระเจ้า ความเชื่อจะมาหาคุณในพระคำ และเนื่องจากพระคำนั้นเป็นจริงในวิญญาณของคุณมากกว่าสถานการณ์ทางกายภาพทั้งหมดจึงผลักดันให้คุณปฏิบัติตาม นั่นคือสิ่งที่อับราฮัมทำ เขาผสมพระคำด้วยความเชื่อ เขาปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้ยิน ในปฐมกาล 17: 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสบอกเขาว่า “…เพราะเราให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย” แต่ในเวลานั้นอับราฮัมก็ยังคงไม่มีลูก จากนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าอับราฮัมเชื่อ “…พระเจ้า ผู้ทรงให้ชีวิตแก่คนที่ตายแล้ว และทรงเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เกิด ให้มีขึ้น” (โรม 4:17)

ข้อ 19-21 ที่ตามมากล่าวว่า “ความเชื่อของท่านไม่ได้ลดน้อยลงเลย เมื่อท่านพิจารณาดูสังขารของท่าน ซึ่งเปรียบเหมือนตายไปแล้ว (เพราะท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้ว) และเมื่อคำนึงถึงครรภ์ของนางซาราห์ว่าเป็นหมัน ท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า…” นี่สามารถเป็นคุณได้ไหม? นี่สามารถเป็นคำอธิบายถึงความเชื่อของคุณได้ไหม? มันควรและจะต้องเป็น พระคัมภีร์บอกให้เรา “…เลียนแบบคนเหล่านั้นที่โดยทางความเชื่อและความอดทน จึงได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้เป็นมรดก” (ฮีบรู 6:12)

ดังนั้นเช่นเดียวกับอับราฮัม จงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับพระคำ เพื่อผลิตผลลัพธ์ในชีวิตของคุณ จงผสมพระคำกับความเชื่อ จงปฏิเสธที่จะพิจารณาสถานการณ์ทางกายภาพ จงปฏิเสธที่จะหวั่นไหวในพระคำของพระเจ้าผ่านทางความไม่เชื่อ ใช่ พระคำของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลว แต่ประสิทธิภาพของพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคุณต่อพระคำ ดังนั้นจงยืนหยัดบนพระคำของพระเจ้าเพื่อตัวคุณเอง จงเป็นผู้ปฏิบัตตามพระคำ และความก้าวหน้า ชัยชนะ และความสำเร็จจะไม่เพียงแต่ปรากฏชัด แต่ยังสม่ำเสมอด้วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ตลอดเวลาและในทุกฤดูกาลโดยไม่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม ฉันเลือกวิถีแห่งความเชื่อ ฉันมีความมั่นใจบนพื้นฐานของพระคำว่าฉันเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าฉันเป็น ฉันมีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าฉันมี และสามารถทำทุกอย่างที่พระองค์บอกว่าฉันสามารถทำได้! ความเชื่อของฉันมีชัยในวันนี้และตลอดไป ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 10:17; ฮีบรู 11:6


Comments are closed