พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2018
ปรารถนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
Desire Spiritual Growth

“เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:14-15)

    บางคนเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้ว แต่ไม่ได้เติบโตฝ่ายวิญญาณ บางคนไม่ได้ตระหนักถึงความมจริงและความสำคัญของการเติบโตฝ่ายวิญญาณ พระคำกล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงละการปองร้ายทั้งปวง บรรดาการอุบาย การหน้าซื่อใจคด ความอิจฉาริษยา และคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อจะทำให้ท่านทั้งหลายเติบโตขึ้น” (1 เปโตร 2:1-2) นี่คือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ต้องการให้คุณเติบโตขึ้นในการสามัคคีธรรมกับพระองค์และในสิ่งต่างๆ ฝ่ายวิญญาณ

ส่วนหลังของข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่า “แต่ให้เราพูดความจริงด้วยใจรักเพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์” นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ไม่ต้องการให้คุณหันไปมาตามลมของหลักข้อเชื่อต่างๆ พระองค์ต้องการให้คุณมั่นคง เติบโต และสถาปนาในความเชื่อ “เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง” (เอเฟซัส 4:14)

การเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเหมือนการเติบโตของเด็กทารกที่ผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ เป็นความตื่นเต้นในการได้เห็นเด็กทารกเริ่มเดินเป็นครั้งแรก แสดงความรู้สึก หรือจับสิ่งของบางอย่าง และเป็นความน่าตื่นเต้นมากยิ่งกว่านั้นเมื่อได้เห็นเด็กเริ่มต้นเดินและวิ่งเล่นไปรอบๆ ถึงแม้ว่าตอนแรกจะยังเป็นการเดินที่ไม่มั่นคง ในขั้นตอนเหล่านี้ การเติบโตเป็นสิ่งที่ก้าวไป และนี่คือเหตุผลของความตื่นเต้น

เหมือนกันกับสิ่งฝ่ายวิญญาณ เมื่อคุณเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณ คุณจะสังเกตเห็นว่าคุณสามารถจัดการชีวิตของคุณ คุณไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยจัดการกับมารซาตานแทนคุณ คุณสามารถจัดการกับมันก่อนโดยใช้อำนาจของคุณในพระคริสต์! คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระคำ คุณเป็นผู้ควบคุมและจัดการชีวิตของคุณ คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ นั่นเป็นสิ่งที่ควรดำเนินไป

ปรารถนาพระเจ้ามากขึ้น ปรารถนาพระคำของพระองค์มากขึ้น เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้า การรับเอาพระคำเป็นเพียงทางเดียวที่คุณจะสามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ และดำเนินชีวิตจากเบื้องบนในพระคริสต์ “ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้า โดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม” (2 เปโตร 1:3)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทำงานของพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระคำได้ให้กำเนิดข้าพระองค์ และเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ต้องเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดเพื่อที่จะเติบโตขึ้น ข้าพระองค์เชื่อมต่อกับพระคำของพระองค์ และพระคำหล่อเลี้ยงข้าพระองค์ ในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ข้าพระองค์เติบโตขึ้นในชีวิตเป็นหลักฐานให้ทุกคนได้เห็น เพราะว่าข้าพระองค์เชื่อมต่อกับแหล่งชีวิตของข้าพระองค์ คือพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed