ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2018
ปรนนิบัติด้วยพระวิญญาณ
MINISTERING THE SPIRIT

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

   เมื่อเราปรนนิบัติด้วยข่าวประเสริฐ เราก็ปรนนิบัติด้วยพระวิญญาณ ไม่อย่างนั้นการเทศนาและการสอนของเราก็เป็นเพียงแค่ถ้อยคำและว่างเปล่า การเทศนาข่าวประเสริฐไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณสามารถอ้างข้อพระคัมภีร์ได้กี่ข้อ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นด้วยและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับการทรงเรียกให้ทำในฐานะลูกและพันธกรของข่าวประเสริฐ ทุกคนสามารถเทศนา หรือบรรยายและพูดได้อย่างดี แต่ถ้าปราศจากพระวิญญาณแล้ว พวกเขาก็จะไม่มีผลกระทบที่ถาวร

ใน 1 โครินธ์ 2:4 เปาโลกล่าวว่า “คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ” 2 โครินธ์ 3:5-6 กล่าวว่า “…แต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้า ผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” เราถูกส่งมาโดยพระวิญญาณและได้รับการเจิมโดยพระเจ้า ดังนั้นเราสามารถทำงานของพระองค์ได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเท่านั้น

นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาที่มีคุณภาพในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ, อธิษฐานในพระวิญญาณ, ได้รับการเติมด้วยพระวิญญาณ ด้วยวิธีนี้เนื้อหาและคำเทศนาของคุณจะไม่เป็นคำเกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นการสำแดงของพระวิญญาณและฤทธานุภาพ อ่านอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็น “…ผู้ปรนนิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ ที่ไม่ใช่เป็นไปตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตาย แต่พระวิญญาณประทานชีวิต” เราปรนนิบัติด้วยพระวิญญาณ เราปรนนิบัติด้วยพระคริสต์ 2 โครินธ์ 4:5 กล่าวว่า “เพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเอง แต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า….”

ไม่ว่าคุณจะเทศนาหรือสอนอะไรก็ตาม คุณต้องเทศนาหรือสอนเรื่องพระเยซูคริสต์ และคุณไม่สามารถเทศนาหรือปรนนิบัติด้วยพระคริสต์โดยไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นจงให้ตัวคุณจุ่มมิดในพระองค์ แช่อิ่มวิญญาณของคุณในพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านการสามัคคีธรรม อธิษฐานและอดอาหารบ่อย ๆ ศึกษาและใคร่ครวญพระวจนะ เพื่อที่คุณจะเดินและพูดสอดคล้องกับพระองค์ และพระสิริและฤทธิ์เดชของพระองค์จะได้รับการเปิดเผยเสมอในและผ่านทางคุณ

คำอธิษฐาน

   พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่พระวิญญาณของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กำลังปรนนิบัติด้วยชีวิตและพระพรของพระเจ้าผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในข้าพระองค์ในวันนี้ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:4; ยอห์น 6:63


Comments are closed