พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2017
ทุกสิ่งเป็นไปได้ถ้าคุณเชื่อ
All Things Are Possible If You Believe
“พระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่า “ ‘ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23)

    ในมาระโก 9 ชายคนหนึ่งที่หมดหนทางได้มาหาพระเยซู ลูกชายของเขาได้ถูกผีโสโครกเข้าครอบงำ ชายคนนั้นหมดสิ้นหนทางและต้องการความช่วยเหลือ ได้กล่าวกับพระเยซูว่า “…ผีมักจะทำให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำ เพื่อจะฆ่าให้ตาย ถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วย” (มาระโก 9:22)

คุณอาจมีสภาพคล้ายกันกับผู้ชายคนนี้ในวันนี้ และกำลังหลงทางและไม่รู้จะทำอย่างไรดี คุณอาจกำลังร้องขอเหมือนชายคนนี้อยู่ ขอให้พระเจ้าทำบางสิ่งและมีความสงสารในตัวคุณ ข้าพเจ้าอยากบอกคุณว่า: ชื่นชมยินดีเถิด! สังเกตการณ์ตอบสนองของพระเยซู “…ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ? ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” (มาระโก 9:23) เป็นข้อความที่ยอดเยี่ยมสำหรับชายผู้เป็นพ่อซึ่งพยายามหาความช่วยเหลือในทุกที่มาแล้ว!

สังเกตว่าพระเยซูไม่ได้กล่าวว่าสถานการณ์ของลูกชายคนนั้นว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้ว หรือเป็นหนักขนาดไหน หรือว่าคุณสามารถอธิษฐานเผื่อได้มากขนาดไหน! พระองค์เพียงตรัสแค่ว่า “ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง”

คุณสามารถเชื่อได้หรือไม่ในวันนี้ว่าคุณได้รับการทำให้ดีดังเดิมในพระคริสต์? คุณสามารถเชื่อได้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับชีวิตและความชอบธรรมแล้ว? นั่นเป็นสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ ว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย (1 โครินธ์ 3:21) จงเชื่อและปฏิบัติตามนั้น การเชื่อไม่ได้หมายความถึงการคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นเป็นความหวัง การเชื่อเป็นการปฏิบัติความเชื่อของคุณ ใช้ความเชื่อของคุณในเวลานี้ การเชื่อเป็นกริยาของความเชื่อ

สถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ จงเชื่อและยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยืนยันว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นไปด้วยดีเพื่อคุณ เหมือนในโรม 8:28 ซึ่งได้กล่าวว่า “เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการที่ทำให้ความเชื่อเพิ่มพูนขึ้นในหัวใจของข้าพระองค์ในวันนี้ และการรับประกันที่มาทางพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ยื่นมือออกไปด้วยความเชื่อของข้าพระองค์ และรับเอาทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีเพื่อข้าพระองค์ในวันนี้ ข้าพระองค์เดินในสุขภาพ ชัยชนะ และพระพรที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:24; มาระโก 16:17-18; โรม 10:10


Comments are closed