จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2015

ทำลาย “จินตนาการ!”
Cast Down “Imaginations!”

“(เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) คือทำลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์” (2 โครินธ์ 10:4-5)

    หลายคนในทุกวันนี้มีชีวิตในความกลัว โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในจินตนาการของพวกเขา พวกเขาจินตนาการว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขา หรือว่ามีบางสิ่งที่กำลังคุกคามชีวิตของพวกเขา จินตนาการบางอย่างที่พวกเขาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ เพราะว่าความล้มเหลวอยู่ในสายเลือดของพวกเขา สำหรับบางคนอาจจะเป็นความเจ็บป่วย แม่ของพวกเขาเสียชีวิตเนื่องจากปัญหาด้านหัวใจ เวลานี้พวกเขาจินตนาการว่าจะเกิดเรื่องแบบเดียวกันกับพวกเขา มีป้อมปราการอยู่ในความคิดของพวกเขา

เหมือนกับคนที่ติดเชื้อเอดส์ (HIV/AIDS) และได้ยินว่าไม่มีทางรักษา และรู้สึกหมดหวัง เขาไม่สามารถเชื่อหรือยอมรับได้ว่าเขาจะได้รับการรักษา นั่นคือป้อมปราการ ป้อมปราการคืออะไร? คือมุมมอง ความคิด หลักการ ข้อโต้แย้ง หรือเหตุผลของมนุษย์ ซึ่งตรงข้ามกับพระคำของพระเจ้า! เป็นจินตนาการในแง่ลบซึ่งทำให้เกิดความกลัว ซึ่งเป็นอาวุธหลักของมารซาตาน

แต่ขอบคุณพระเจ้า! เราสามารถใช้พระคำของพระเจ้าในการทำลายป้อมปราการนี้ได้ ไม่ว่ามันจะอยู่ในชีวิตของคนอื่นหรืออยู่ในชีวิตของพวกเรา คุณไม่ต้องอยู่ในการจองจำในความคิดอีกต่อไป! คุณไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว เมื่อซาตานพยายามโจมตีคุณด้วยความกลัว จงตอบสนองด้วยพระคำ เป็นฝ่ายรุกต่อสู้มันด้วยพระคำของพระเจ้า ดึงพระคำของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ออกมาใช้ และกล่าวพระคำนั้นออกไป พูดด้วยการพูดภาษาแปลกๆ จนกว่าคุณจะจัดการเสียงที่โต้แย้งนั้นให้หมดไป และความกลัวของคุณหายไป

ซาตานโจมตีด้วยความกลัวเพื่อทำให้ความเชื่อของคุณในพระคำของพระเจ้าใช้การไม่ได้ ดังนั้นเมื่อความคิดในแง่ลบ จิตนาการที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณ จงทำลายมัน! ส่วนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…ทำลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์” นี่กำลังพูดถึงทุกสิ่งที่แสร้งทำเป็นว่ามีพลัง ทั้งๆที่ไม่มี คือวิญญาณเสแสร้งหรือวิญญาณปลอมกับความคิดที่จอมปลอมของมัน จงปฏิเสธมันด้วยพระคำของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ความคิดของข้าพเจ้าได้รับการเจิมเพื่อให้คิดด้วยความคิดของพระเจ้า! ด้วยพระคำของพระเจ้าในปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทำลายจิตนาการทุกอย่างแห่งความกลัว ความล้มเหลว ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติในร่างกาย! ไม่มีความชั่วร้ายหรือจินตนาการในแง่ลบใดจะมีส่วนในใจของข้าพเจ้า! ความคิดของข้าพเจ้าเต็มด้วยพระคำ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีชัยชนะเหนืออาวุธทั้งหลายของศัตรู!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 26:3; เอเฟซัส 6:16-17; สุภาษิต 4:23


Comments are closed