ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019
ทั้งหมดอยู่ในคุณ
It’s All In You

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า…” (2 เปโตร 1:3)

     ทุกเมล็ดมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการผลิตเมล็ดอื่นๆ และไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในสวนก็ตาม การบังเกิดใหม่ของคุณก็เหมือนเมล็ดที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในชีวิต

เมื่อมีการเพาะเมล็ด มันจะงอกขึ้น สร้างลำต้น กิ่งก้าน ใบ และสุดท้ายก็คือผล คำถามก็คือก้าน ใบไม้ กิ่งและผลมาจากไหน? ทั้งหมดนี้มาจากเมล็ด! ทุกสิ่งทุกอย่างที่เมล็ดจำเป็นต้องมีเพื่อจะเป็นต้นไม้ นั่นคือกลายเป็นต้นไม้ใหญ่และผลิตผลซ้ำด้วยการมีเมล็ดอยู่ในพวกมันอยู่ในเมล็ดนั้น ทั้งหมดที่เมล็ดจำเป็นต้องทำก็คืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

พระเจ้าได้ทรงประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า พระองค์ได้ทรงทำเสร็จแล้ว! คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจำเป็นสำหรับชีวิตที่ยอดเยี่ยม มีชัยชนะ และสมดุล! ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับความสำเร็จและชีวิตที่มีประสิทธิภาพของความชอบธรรมบนโลกนี้ ทั้งหมดอยู่ในวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณ! ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะมีและมีอยู่ในตัวคุณ

ดังนั้นทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือการอยู่ในคริสตจักรหรือสภาพแวดล้อมฝ่ายวิญญาณที่ถูกต้อง ที่ซึ่งคุณสามารถสร้างมนุษย์ภายในของคุณ ด้วยการได้ยินสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้คุณคิดถึงความคิดที่ถูกต้องและพูดถ้อยคำที่เหมาะสม สิ่งนี้มีความสำคัญมากเพราะถ้าคุณได้ยินในสิ่งที่ผิด คุณจะพูดถ้อยคำที่ผิดและผลลัพธ์ก็คือผลที่ผิดก็จะสำแดงออกในชีวิตของคุณ แทนที่จะเป็นผลแห่งความชอบธรรม

1 โครินธ์ 2:12-13 ให้ความกระจ่างมากขึ้นแก่เรา ด้วยการกล่าวว่า “… แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เราและเรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้…” สิ่งที่เชื่อมโยงก็คือ พระเจ้าทรงประทานทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับชีวิตและสำหรับการดำเนินตามทางพระเจ้า แต่พระวิญญาณของพระเจ้าสอนเราถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งประทานให้แก่เราเปล่าๆ โดยพระคุณ และอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าได้ทรงกระทำการงานของพระองค์และทรงให้สำเร็จในตัวคุณ แต่เพื่อที่จะผลิตซ้ำสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วภายในคุณ คุณจะต้องพูดออกมา!

ดังนั้นจงกล่าวยืนยันเรื่อยๆ ว่า “สิ่งที่เต็มไปด้วยพระสิริได้ถูกพูดและเขียนไว้เกี่ยวกับตัวฉัน ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีชัย ผู้ที่อยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก! ฉันครอบครองและปกครองร่วมกับพระคริสต์อย่างมีชัยชนะและเต็มไปด้วยพระสิริทุกๆ วัน!” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ต้นกำเนิดของฉันมาจากพระเจ้า และนั่นทำให้ฉันกลายเป็นผู้มีชัย เพราะว่าผู้ที่อยู่ในฉันยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก ชีวิตที่ดี สุขภาพ ความสำเร็จ ความแข็งแรง ความเจริญก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองเป็นของฉัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีเลโมน 1:6; 1 โครินธ์ 2:7


Comments are closed