ศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2014

ถูกเรียกเพื่อการชำระ
Called To Sanctify

“โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1 โครินธ์ 1:30)

    เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าประทับใจอย่างมาก ข้อนี้กล่าวว่านอกเหนือจากสติปัญญา ความชอบธรรม และการไถ่ พระคริสต์ยังได้ทรงชำระเราด้วย คำว่า “การชำระ” หมายถึงการกระทำหรือกระบวนการของการทำให้บริสุทธิ์ หรือแยกออกเพื่อพระเจ้าสำหรับจุดประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ แปลมาจากภาษากรีกคำว่า “hagiansmos” ซึ่งหมายถึง “ผู้ชำระให้บริสุทธิ์” ดังนั้นผู้ชำระนั้นได้มาอาศัยอยู่ภายในคุณ พระคริสต์ไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อพยายามที่จะชำระคุณ ไม่ใช่! พระองค์ชำระคุณแล้ว และยังคงชำระต่อไปในทุกสิ่งที่คุณทำ พระองค์เป็นผู้แยกคุณออก พระองค์ทรงแยกคุณออกจากคนอื่นๆ ในโลกนี้ จากความบาปและความชั่วร้าย เข้าสู่อิสรภาพอันยิ่งใหญ่ของพระบุตรของพระเจ้า

เมื่อวานนี้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สติปัญญาด้วยการพูดสติปัญญา ในวิธีการเดียวกัน คุณจะต้องพูดการชำระของคุณ นั่นคือถ้อยคำแห่งการชำระ นั่นคือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้ว โดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน” (1 ทิโมธี 4:4-5) คุณสามารถชำระอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคุณด้วยพระคำของพระเจ้าและการอธิษฐาน

พระเยซูทรงตรัสไว้ในยอห์น 15:3 ว่า “ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่าน” พระคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และเราคือผู้ที่แบกรับพระคำแห่งการชำระเหล่านั้นไว้สำหรับโลกของเราในวันนี้ ขณะที่เราพูด ผู้คนได้รับการชำระ พวกเขาถูกชำระและเคลื่อนจากพระสิริหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง! 1 โครินธ์ 2:13 กล่าวว่า “…สิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำ…” เราจะต้องพูดถ้อยคำแห่งพระพรอย่างต่อเนื่อง เพื่อชำระสภาพแวดล้อมของเราและโลกของเรา

คุณถูกเรียกให้มีชีวิตแห่งความงดงาม และพระสิริที่พิเศษ และการเดินที่เหนือธรรมชาติกับพระเจ้า เพราะว่าพระคริสต์ ผู้ชำระ ทรงสถิตอยู่ภายในคุณ! พระองค์เป็นหนึ่งกับวิญญาณของคุณในเวลานี้ (1 โครินธ์ 6:17) และโดยผ่านทางคุณ พระองค์ทรงกระทำงานรับใช้แห่งการชำระด้วยตัวของพระองค์เอง

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดีในพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้ชำระของข้าพระองค์ในวันนี้! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูมารับแบกบาปของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์และไร้ที่ติต่อพระพักตร์พระองค์ และทำให้ชีวิตของข้าพระองค์งดงาม! ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นบทสรุปของพระคุณของพระองค์ และคำพยานแห่งความรักและความดีของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; 1 เธสะโลนิกา 5:23


Comments are closed