อังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2013

ถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยการปฏิบัติตามพระคำของพระองค์
Honour The Lord By Acting On His Word

“เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดก ท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน” (ฮีบรู 11:8)

    ในปฐมกาล 12:1 พระเจ้าตรัสกับอับราม ผู้ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าอับราฮัม ให้เดินทางไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะทรงสำแดงแก่เขา เป็นดินแดนที่พระองค์ตั้งใจให้อับราฮัมครอบครอง อย่างไรก็ดีพระองค์ไม่ได้บอกว่าดินแดนนั้นอยู่ที่ไหน อับราฮัมเชื่อฟัง และเริ่มต้นการเดินทางแห่งความเชื่อของเขา โดยไม่ทราบว่าเขากำลังจะไปที่ไหน นี่คือหนทางในการถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยการปฏิบัติตามพระคำของพระองค์ ทำในสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำ ถึงแม้ว่ารายละเอียดยังไม่ชัดเจนในสายตาของเราก็ตาม

ในกิจการ 8:26-40 เราได้อ่านเกี่ยวกับฟีลิป ซึ่งได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับอับราฮัม เมื่อพระเจ้าให้เขาลุกขึ้นและเดินทางไปยังที่แห่งหนึ่ง โดยไม่บอกเขาทันทีว่าเขาจะต้องทำอะไรเมื่อไปถึง ฟีลิปไม่ได้เถียงพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป…” (กิจการ 8:27) นั่นคือการปฏิบัติตามพระคำของพระองค์! การเชื่อฟังของฟีลิปต่อพระคำนั้นคือเหตุผลที่ขันทีชาวเอธิโอเปียได้รับข่าวประเสริฐ (อ่านกิจการ 8:27-39)

พระเจ้าทรงเป็นเจ้านาย เมื่อพระองค์บอกให้คุณทำสิ่งใด อย่าถามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ทำแล้วจะได้อะไร?” หรือ “ถ้ามันง่ายข้าพระองค์จะทำ!” เพียงแต่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส! พระคำของพระองค์นั้นคือการสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์ และทุกครั้งที่คุณเดินตามพระคำของพระองค์ คุณกำลังถวายเกียรติแด่พระองค์

ยกตัวอย่างในมาระโก 16:15 กล่าวว่า “…เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” นั่นคือคำสั่งโดยตรงจากพระเจ้า ดังนั้น จงทำให้การนำวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคุณ พูดกับผู้คนเสมอเกี่ยวกับพระเยซู ทำสิ่งนี้เพราะว่าพระเจ้าบอกให้ทำ และคุณต้องการจะถวายเกียรติแด่พระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคำของพระเจ้าคือชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระคำ เพราะว่าข้าพเจ้าเกิดจากพระคำ เมื่อข้าพเจ้าได้ยินพระคำ ข้าพเจ้ารับพระคำไว้ในวิญญาณของข้าพเจ้า และดำเนินตามนั้นเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสามารถในการปฏิบัติตามพระคำ!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ซามูเอล 2:30; 1 ยอห์น 5:3


Comments are closed