อาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2014

ต้องจ่ายราคาในการเป็นราชวงศ์
It Pays To Be Loyal

“ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์ แต่ข้าจะยังยืนยันทางทั้งหลายของข้าจำเพาะพระพักตร์พระองค์” (โยบ 13:15)

    ข้อความตอนต้นของความไว้วางใจและความภักดีแสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดในความเชื่อของโยบในพระเจ้าในขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัว เขาถูกทำให้เจ็บป่วยอย่างหนัก อาการของเขาหนักมากและไร้ซึ่งความหวัง แม้แต่ภรรยาของเขายังกล่าวกับเขาว่า “ท่านยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือ จงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ” (โยบ 2:9)

แต่พระภีร์กล่าวว่า โยบยังมั่นคงในความไว้วางใจและความสัตย์ซื่อในพระเจ้า และไม่ทำบาปต่อพระเจ้า สภาพของเขาไม่ได้ทำให้เขากล่าวถ้อยคำที่ผิด (โยบ 2:10) เป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างมาก

และในโยบ 13:15 ถึงแม้ในความเข้าใจและความรู้ถึงพระเจ้าที่จำกัดของเขา เขายังกล่าวถ้อยคำที่ชวนคิด กล่าวว่า “ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์ แต่ข้าจะยังยืนยันทางทั้งหลายของข้าจำเพาะพระพักตร์พระองค์” ท่าทีของโยบสอนว่าไม่ว่าสภาพที่คุณเป็นอยู่จะลำบากหรือวิกฤตเพียงใดก็ตาม คงไว้ซึ่งความไว้วางใจและความสัตย์ซื่อต่อพระคำ เนื่องจากความไว้วางใจและความสัตย์ซื่อที่เขามีต่อพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้า “ทรงอำนวยพระพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าบั้นต้นของท่าน” (โยบ 42:12)

ลองคิดดูถึงความสัตย์ซื่อของเปโตรและสาวกคนอื่นๆ ที่ยังคงอยู่กับพระเยซูหลังจากสาวกบางคนรับไม่ได้กับคำสอนของพระองค์และหยุดที่จะติดตามพระองค์ สาวกที่ดื้อดึงเหล่านี้รู้สึกไม่พอใจกับบางสิ่งที่พวกเขาได้ยินพระเยซูกล่าวและมีการตอบสนอง “ถ้อยคำเหล่านี้ยากนัก ใครจะฟังได้” (ยอห์น 6:60) พวกเขาจึงเดินหนีพระองค์ไป

พระเยซูจึงหันไปหาเปโตรและสาวกคนอื่นๆ และถามว่า “ท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปด้วยหรือ” เปโตรตอบว่า “ไม่พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะอยู่กับพระองค์ตลอดไป เพราะว่าเราเชื่อในถ้อยคำของพระองค์ เราเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์”

เขาและสาวกคนอื่นๆ ยังคงอยู่กับพระเยซู เกิดอะไรขึ้น? ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “และพระบิดาได้ทรงจัดเตรียมแผ่นดินมอบให้แก่เราอย่างไร เราก็จัดเตรียมมอบอะไรให้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนกัน คือท่านทั้งหลาย จะกินและดื่มที่โต๊ะของเราในแผ่นดินของเรา และท่านทั้งหลายจะนั่งบนที่นั่งพิพากษาพวกอิสราเอลสิบสองเผ่า” (ลูกา 22:29-30)

ต้องจ่ายราคาในการเป็นราชวงศ์ เมื่อสิ่งต่างๆ ดูเหมือนยากลำบากและท้าทาย อย่าร่วมอยู่กับคนที่มองหาทางอื่นหรือหาทางออกที่ง่าย ยืนหยัดในความสัตย์ซื่อและวางใจในพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในเวลาที่เหมาะสม

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ หัวใจที่สัตย์ซื่อ และยืนหยัดในการรับใช้พระองค์และในพระคำของพระองค์ ไม่ว่าความท้าทายหรือความยากลำบากจะมีมากเพียงใดก็ตาม ข้าพระองค์ยังมั่นคงโดยตระหนักว่าพระองค์จะทรงกระทำให้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพระองค์สมบูรณ์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: โคโลสี 3:23; กันดารวิถี 12:7


Comments are closed