จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2016

ตอบสนองจากวิญญาณของคุณ
Respond From Your Spirit

“เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด” (2 โครินธ์ 4:13)

    โรม 10:8 บอกเราว่าโลกแห่งความรอดอยู่ใกล้คุณ อยู่ในปากของคุณ และอยู่ในใจของคุณ นั่นคือถ้อยคำแห่งความเชื่อที่เราประกาศ ข้อที่ 9-10 ได้เน้นย้ำถึงหัวใจ นั่นคือวิญญาณของมนุษย์ เพราะว่าคุณเชื่อด้วยวิญญาณของคุณ วิญญาณของคุณติดต่อกับพระเจ้า นั่นคือเหตุผลที่ความเชื่อมีความสำคัญอย่างมาก ความเชื่อไม่ใช่การตอบสนองจากสมองหรือความคิด แต่เป็นการตอบสนองจากวิญญาณของมนุษย์ต่อพระคำของพระเจ้า

นึกถึงการพบกันระหว่างพระเยซูกับชายแขนลีบ พระเยซูทรงเรียกเขาออกมาตอนที่พระองค์กำลังสอนในธรรมศาลาและตรัสว่า “…จงเหยียดมือออกเถิด…” (มัทธิว 12:13) และส่วนต่อไปบอกว่า “…เขาก็เหยียดออก และมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ง” สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? เขาตอบสนองจากวิญญาณของเขาต่อถ้อยคำของพระเยซู นั่นคือความเชื่อ ชายคนนั้นได้ยินพระเยซูในวิญญาณของเขาและทำตามจากภายใน! วิญญาณของเขารับเอาคำสั่งและตอบสนองตาม

เราพบตัวอย่างคล้ายกันในมาระโก 2:11 พระเยซูตรัสกับคนง่อยว่า “เราสั่งเจ้าว่า จงลุกขึ้นยกแคร่ไปบ้านของเจ้าเถิด” ชายคนนั้นทำตามพระคำและได้รับการอัศจรรย์ ไม่มีทางที่เขาจะลุกขึ้นได้ถ้าเขาไม่ได้ตอบสนองจากวิญญาณของเขา เข้าใจในเรื่องนี้: วิญญาณของชายคนนั้นไม่ได้เป็นง่อย แต่เป็นร่างกายของเขาที่เป็นง่อย ขอบคุณพระเจ้า ที่เขาไม่ได้เถียง แต่ทำตามคำสั่งของพระเยซูจากวิญญาณของเขา! มาระโก 2:12 บอกเราว่าในขณะที่คนอื่นกำลังมองดู ชายคนนั้นลุกขึ้น หยิบเสื่อของเขา และรีบออกไป พวกเขาประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้า กล่าวว่า “เราไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย”

ข้าพเจ้าเคยเห็นคนที่มีปัญหากับความเชื่อ พยายามที่จะทำให้บางคนยืนขึ้น ยืดมือของเขาออก หรือเปิดตาของเขาเมื่อเขาไม่สามารถเปิดได้ สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักก็คือว่าพวกเขากำลังพยายามทำจากภายนอก นั่นไม่มีทางสำเร็จ การตอบสนองจากภายใน วิญญาณของคุณ ไม่ใช่ความคิดของคุณหรือร่างกายของคุณ คือสิ่งที่ทำให้เกิดผล เมื่อคุณสามารถเชื่อพระคำด้วยหัวใจของคุณและกล่าวออกมาด้วยปากของคุณ เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผล นั่นคือสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ในมาระโก 11:23

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าละสายตาจากสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ และทำตามพระคำของพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าข้าพเจ้าจะมองเห็น ได้ยิน หรือรู้สึกอะไร ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าคือผู้ชนะและเป็นความสำเร็จในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้ามีในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้ามี และข้าพเจ้าสามารถทำในสิ่งที่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 11:22-23


Comments are closed