อาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2016

ดูแลหัวใจของคุณ
Watch Your Heart
“แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

    วันหนึ่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลไปยังบ้านของเจสซีเพื่อที่จะเจิมตั้งลูกชายคนหนึ่งของเจสซีให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอล เมื่อซามูเอลพบกับเอลีอับ ลูกชายคนโตของเจสซี เขาคิดว่า “ที่พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าแน่แล้ว” และต้องการเจิมเอลีอับให้เป็นกษัตริย์ แต่พระเจ้าทรงห้ามซามูเอลและตรัสว่า “…เราไม่ยอมรับเขา…” พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า “เราไม่ได้เลือกเขา” ถ้าพระองค์ตรัสเช่นนั้น นั่นคงเป็นไปได้ เพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครก็ตามที่พระองค์ต้องการให้เป็นกษัตริย์

แต่พระองค์ตรัสว่า “เราไม่ยอมรับเขา” นั่นหมายความว่าพระองค์มองดูเอลีอับและพบว่าเขาไม่เหมาะสม พระเจ้าจะต้องมองเห็นบางสิ่งในใจของเขาที่ทำให้เขาไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์ น้องชายคนอื่นๆ ของเขาก็ไม่ถูกเลือกด้วยเช่นกัน จนในที่สุดดาวิดที่กำลังเลี้ยงแกะให้พ่อของเขาถูกตามตัวให้มาหา และในที่สุดเมื่อเขามาถึง พระเจ้าตรัสว่า “จงลุกขึ้นเจิมตั้งเขาไว้ เพราะเป็นคนนี้แหละ” อะไรที่พระเจ้าทรงมองเห็นในดาวิด? ทำไมพระเจ้าต้องการเขา?

คำตอบนั้นพบได้ในคำพยานของพระเจ้าเกี่ยวกับดาวิดในกิจการ 13:22 พระองค์ตรัสว่า “…เราได้พบดาวิดบุตรของเจสซี เป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ” ดาวิดคือคนที่พระเจ้าพอพระทัย การกระทำบางอย่างของเขาอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่หัวใจของเขาดีเลิศต่อพระเจ้า หัวใจของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อพระเจ้า และนั่นคือที่ซึ่งพระองค์ต้องการทำงาน พระองค์ตรัสว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา” (สุภาษิต 23:26) คุณจะต้องดูแลหัวใจของคุณ และรับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจที่ดีเลิศ

หัวใจที่ดีเลิศคือหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า และต้องการทำให้พระองค์พอพระทัยเสมอ เป็นหัวใจที่ต้องการพระคำของพระองค์ ท่าทีของคุณต่อพระเจ้าและการรับใช้ในแผ่นดินของพระองค์จะต้องได้รับแรงบันดาลใจและสะท้อนความรักของพระองค์ ดังนั้น จงตรวจสอบตัวคุณเองด้วยพระคำอย่างสม่ำเสมอ และให้แน่ใจว่าไม่มีรากขมขื่น ความมุ่งร้ายหรือความโกรธอยู่ในใจของคุณ

คำอธิษฐาน
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นความจริงที่ชำระหัวใจของข้าพระองค์และทำให้หัวใจของข้าพระองค์ดีพร้อมสำหรับพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาและประกาศพระคำของพระองค์ พระคำจะสร้างคุณลักษณะของข้าพระองค์ขึ้น และชีวิตของข้าพระองค์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเพิ่มพูนพระสิริขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 พงศาวดาร 16:9 ; สุภาษิต 4:23


Comments are closed