ศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013

ดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก
Live From Inside Out

“เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน” (2 โครินธ์ 4:16)

    เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่ร่างกายของคุณที่บังเกิดใหม่ แต่เป็นวิญญาณของคุณ มนุษย์ภายในคุณ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว ผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นคือมนุษย์ภายใน ธรรมชาติของพระเจ้า (ชีวิตของพระเจ้า) อยู่ในวิญญาณมนุษย์ของคุณ ดังนั้น คุณจะต้องดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก ดำเนินชีวิตจากตัวตนภายในของคุณ วิธีที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือการจดจ่อที่พระคำของพระเจ้า ปฏิเสธที่หวั่นไหวไปตามความรู้สึกทางร่างกายของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น แพทย์อาจตรวจพบสิ่งปกติบางอย่างในร่างกายของคุณ แต่ร่างกายของคุณไม่ใช่คุณ แต่เป็นที่อาศัยของคุณ เป็นบ้านสำหรับ “ตัวจริงของคุณ” เป็นที่อาศัยของวิญญาณของคุณ ตัวตนที่แท้จริงของคุณคือวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ และถูกสร้างตามพระฉายของพระคริสต์ ดังนั้น จึงไม่มีความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่สมบูรณ์แบบ หรือความเป็นหมันใดก็ตามในวิญญาณของคุณ

ชีวิตแห่งความเชื่อที่เราถูกเรียก คือการมีชีวิตจากภายในสู่ภายนอก 2 โครินธ์ 4:17-18 กล่าวว่า “เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์ ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์” มีเพียงความเชื่อเท่านั้นที่คุณ “มองดู” สิ่งต่างๆ ที่ประสาทสัมผัสทางธรรมชาติของคุณไม่สามารถรับรู้ได้ คนใดก็ตามที่ยังไม่เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตตามวิญญาณของเขา คือคนที่ถูกควบคุมโดยพลังตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

อย่ายอมให้จุดสนใจของคุณอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในมนุษย์ภายนอกของคุณ ให้ความสนใจกับวิญญาณของคุณ พระเจ้าได้ใส่ไว้ภายในวิญญาณของคุณทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในการมีชีวิตแห่งความสำเร็จและชัยชนะ สุขภาพที่ดี ความรุ่งเรือง ชัยชนะ ความสำเร็จ ความยอดเยี่ยม และสิ่งดีทุกอย่างในพระเยซูคริสต์อยู่ภายในวิญญาณของคุณ! ปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกมาจากภายใน มองดูภายใน และดำเนินชีวิตจากภายในสู่ภายนอก “คนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังดีแห่งใจของตน และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วออกจากคลังชั่วแห่งใจของตน…” (ลูกา 6:45)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ายินดีที่รู้ว่าโดยการจดจ่อที่พระคำ และดำเนินชีวิตจากวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสามารถสำแดงความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ชัยชนะ และความยอดเยี่ยมออกมา และมีชีวิตโดยการทรงนำและทิศทางที่ประทานให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้าจากพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:7


Comments are closed