พุธ ที่ 25 มีนาคม 2015

ชื่นชมยินดีในความดีของพระองค์!
Enjoy His Goodness!

“แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้า ทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้น เพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเล และทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำ” (สดุดี 24:1-2)

    ในฐานะลูกของพระเจ้า เราคือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม จึงทำให้เราเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญานี้ “และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29) เราคือผู้รับมรดกของพระเจ้า และถ้าโลกนี้เป็นของพระองค์ มันก็เป็นของเราด้วย ในเมื่อเราเป็นผู้รับมรดกร่วมกันกับพระคริสต์ “และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า…” (โรม 8:17) ดังนั้นเห็นหรือไม่ว่าโลกนี้เป็นของเรา เป็นของเราเพื่อให้เราชื่นชมยินดี

พระคัมภีร์กล่าวว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความดีของพระเจ้า (สดุดี 33:5) เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม! คิดถึงเรื่องนี้ แม้ในสิ่งต่างๆ ที่เลวร้ายซึ่งเราได้ยินว่าเกิดขึ้นทั่วโลก โลกนี้ยังคงเต็มไปด้วยความดีของพระเจ้า สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “โลกนี้มีความดีของพระเจ้า” แต่ว่าโลกนี้ “เต็มด้วยความดีของพระเจ้า” ความดีของพระเจ้าในโลกนี้เพียงพอสำหรับทุกคนที่จะชื่นชมยินดี อย่าพลาดจากสิ่งนี้ “ความชื่นชมยินดีเต็มเปี่ยม!” ชื่นชมยินดีกับชีวิตของคุณในโลกนี้ นี่เป็นการตัดสินใจและเป็นทางเลือกที่คุณต้องเลือก

อ่านข้อความของพระเยซูเมื่อพระองค์เน้นย้ำถึงเหตุผลที่พระองค์มาในโลกนี้ “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” พระองค์ไม่ได้มาเพียงเพื่อให้เราได้ชีวิตเท่านั้น แต่เพื่อที่เราชื่นชมยินดีกับชีวิตนั้นด้วย คุณต้องเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีในทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับคุณ เพราะว่านั่นเป็นการแสดงความซาบซึ้งที่คุณมี ถ้าคุณไม่ชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้น คุณไม่สามารถซาบซึ้งกับมันได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถขอบพระคุณอย่างจริงใจได้

เริ่มต้นจากที่ๆคุณอยู่ ในสิ่งที่คุณมี และในสิ่งที่คุณทำ! ชื่นชมยินดีกับงานของคุณ รถของคุณ บ้านของคุณ เสื้อผ้าของคุณ อาหารของคุณ! คุณเป็นหนี้ตัวคุณเองในการชื่นชมยินดีกับชีวิตของคุณ! มีความสุขเกี่ยวกับตัวเอง หัวเราะมากขึ้น เฉลิมฉลองความดีและความยอดเยี่ยมของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าได้มาทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าสวยงาม ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระคุณและความรักที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์ เพราะพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าอยู่ในความรุ่งเรืองในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะทุกวัน ชื่นชมยินดีกับชีวิตของข้าพเจ้า และเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:29-30; 1 ทิโมธี 6:17


Comments are closed