อาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2018
ชีวิต และความชอบธรรม ผ่านทางข่าวประเสริฐ
LIFE AND RIGHTEOUSNESS THROUGH THE GOSPEL

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอาย ในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรม ซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ…” (โรม 1:16-17)

     จากข้อพระคัมภีร์ข้างบน เราสังเกตเห็นว่า ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ – พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และความรอดที่พระองค์ทรงนำมา – คือ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อจะนำคนที่เชื่อออกมาจากบาป, เข้าไปสู่ความชอบธรรม, ถูกบรรจุไว้ในข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระองค์ ไม่มีทางอื่นที่จะสามารถเรียนรู้, ได้รับ หรือเข้าใจ ความชอบธรรมของพระเจ้าได้ นอกจากทางข่าวประเสริฐ

หลังจากนั้นใน 2 ทิโมธี 1:10 อัครทูตเปาโลได้แบ่งปันถึงความคิดที่เร้าใจอีกความคิดหนึ่งว่า ชีวิต และสภาพอมตะได้ปรากฏชัดโดยทางข่าวประเสริฐ เขากำลังกล่าวถึงชีวิตชนิดใดอยู่? นั่นคือ ชีวิตของพระเจ้า, ชีวิตแบบพระเจ้า, ชีวิตที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นลูกของพระเจ้า และชีวิตนี้อยู่ในพระเยซูคริสต์ “…และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:11-12)

การบังเกิดใหม่ ทำให้เราไม่เพียงแค่ชอบธรรมเท่านั้น แต่ทำให้เรากลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่สำแดงออก 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ความชอบธรรมได้กลายเป็นคุณลักษณะของวิญญาณของคุณ ความสามารถที่จะถูกต้อง, และทำสิ่งที่ถูกต้อง, ความสามารถที่จะทำสิ่งที่ชอบธรรม มีอยู่ในวิญญาณของคุณ คุณสามารถดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม, ธรรมชาติแห่งความถูกต้อง ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คุณ, จากภายในสู่ภายนอก

ยิ่งกว่านั้นอีก คุณมี และสามารถดำเนินชิวตที่เหนือธรรมชาติ ชีวิตที่มีชัย ซึ่งทำให้เราเหนือกว่าซาตาน, ความมืด, โรคภัยไข้เจ็บ, ความเจ็บป่วย, ความผิดพลาด, ความพ่ายแพ้ และความตาย ชีวิตซึ่งอยู่สูงกว่าโลกนี้! ชีวิตที่พิเศษนี้ ควบคู่กับของขวัญแห่งความชอบธรรม ถูกส่งให้กับเราแล้ว ในพระคริสต์ ผ่านทางข่าวประเสริฐ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่น่ายำเกรง และชอบธรรม ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของพระคริสต์ในวิญญาณของข้าพระองค์ ซึ่งทำให้ข้าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ในข้าพระองค์ได้นำความสมบูรณ์แบบ และความยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิต และทำสิ่งที่ถูกต้อง เดินในชัยชนะทุกวัน! ข้าพระองค์กำลังเดินอยู่ในความเป็นจริงของบุคคลที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์ ฉวยโอกาสอย่างเต็มที่ในฤทธิ์อำนาจ และผลของชีวิตของพระเจ้าในข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 3:15-17; โรม 5:17-18; โรม 5:21


Comments are closed