จันทร์ที่ 15 เมษายน 2013

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์
New Life In Christ

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่มีอดีต เขาคือสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “สิ่งเก่าก็ล่วงไป” หมายความถึงชีวิตเก่า ธรรมชาติเก่าไม่มีอีกต่อไป
โรม 6:4 บอกกับเราว่า “…เมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” สิ่งที่คุณมีบัดนี้คือชีวิตใหม่ทั้งหมด ตามข้อพระคัมภีร์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ คุณก็ตายร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง คุณก็ถูกฝังกับพระองค์ และเมื่อพระองค์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมา คุณก็เป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกำชับเราว่า “และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” (เอเฟซัส 4:24) ธรรมชาติเก่าของคุณได้ถูกตรึงไว้ร่วมกับพระคริสต์แล้ว ความเจ็บป่วย ความยากจน ความล้มเหลว และความตายไม่มีส่วนในชีวิตใหม่ของคุณในพระคริสต์
หยุดที่จะยึดติดกับอดีตของคุณ เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บันทึกเรื่องราวชีวิตเหล่านั้นไว้ ชีวิตใหม่ของคุณเริ่มต้นในวันที่คุณต้อนรับพระคริสต์ และยอมรับว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเหนือชีวิตของคุณ ชีวิตนิรันดร์ได้ถูกใส่ไว้ในวิญญาณมนุษย์ของคณ และคุณได้กลายเป็นชนชาติใหม่

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า! ชีวิตที่เป็นขึ้นมาทำงานอยู่ในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเดินในชีวิตใหม่นี้ โดยสวมใส่ตัวตนใหม่ในพระคริสต์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:18; ยอห์น 1:12-13


Comments are closed