พฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2015

จัดลำดับความสำคัญของคุณให้ถูกต้อง
Set Your Priorities Right

“…มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนัก สิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนดีนั้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” (ลูกา 10:41)

    ในชีวิตมีคนมากมายที่มัวยุ่งอยู่กับการเรียนรู้เกี่ยวกับงานของพวกเขา ว่าพวกเขาจะสามารถจัดการกับครอบครัว ธุรกิจ และจัดการกับการเงินของพวกเขาให้ดีขึ้นได้อย่างไร ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีและควรจะทำ สิ่งเหล่านั้นทุกอย่างจะไม่มีทางทำให้คุณเป็นคนที่ครบสมบูรณ์ได้เลย ไม่สามารถนำคุณไปสู่ที่ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าทรงต้องการให้คุณไป สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ การเสาะหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณควรจะเป็นการยึดเอาพระคำของพระเจ้า รู้จักพระคำ และดำเนินชีวิตตามพระคำ ให้พระคำสร้างชีวิตของคุณและตกแต่งคุณลักษณะชีวิตของคุณ ทำให้สิ่งนี้เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของคุณในขณะที่คุณจัดลำดับความสำคัญของคุณในปีนี้

คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในลูกาบทที่ 10 พระเยซูไปเยี่ยมมารีย์และมารธาในบ้านของพวกเธอ มารธาซึ่งเป็นพี่สาวของมารีย์ไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เมื่อพระเยซูคริสต์มาถึง เธอก็รีบเข้าไปในครัวเพื่อเตรียมอาหารสำหรับพระองค์ เพื่อที่จะดูแลพระองค์อย่างดี อย่างไรก็ตามมารีย์ด้วยความตื่นเต้น นั่งลงที่บริเวณเท้าของพระเยซูเพื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ เธอคงจะคิดว่า “พระอาจารย์ทรงอยู่ในบ้านของฉัน? นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฉันจะได้พัฒนาชีวิตของฉัน!” ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะนั่งอยู่ต่อหน้าพระเยซู รับเอาทุกถ้อยคำที่พระองค์ทรงสอน เธอได้จัดลำดับความสำคัญของเธอได้ถูกต้อง

อ่านอีกครั้งหนึ่งในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น การชมเชยของพระเยซูเกี่ยวกับความเชื่อและความปรารถนาของเธอต่อพระคำ ถึงแม้มารธาจะบ่นว่ามารีย์ปล่อยให้เธอทำงานบ้านอยู่เพียงคนเดียวก็ตาม ทำให้คิดถึงการพบกันของพระเยซูกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำในสะมาเรีย พระองค์ได้ขอน้ำจากผู้หญิงคนนั้นเพื่อดื่ม และเธอปฏิเสธ พระเยซูจึงตรัสกับเธอว่า “…ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้น และท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำธำรงชีวิตแก่เจ้า” (ยอห์น 4:10) เหมือนผู้หญิงคนนี้ ถ้ามารธารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด เธอก็จะได้ขอ “อาหาร” จากพระองค์ ไม่ใช่พยายามเตรียมอาหารให้พระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เป็นสิ่งที่จะสร้างชีวิตของข้าพระองค์ขึ้น และทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์เข้มแข็ง ความเข้าใจของข้าพระองค์ได้รับการเปิดเผยให้รู้ถึงสิ่งลี้ลับแห่งอาณาจักรของพระองค์ และเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 37:4; สดุดี 118:24


Comments are closed