วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019

จงให้อาหารแก่ความเชื่อของคุณ ไม่ใช่ความกลัวของคุณ
Feed Your Faith, Not Your Fears

“…มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

     ในโลกปัจจุบันผู้คนมีความเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากินมากขึ้น ในขณะที่บางคนกินอาหารที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี แต่ก็มีคนที่กินแต่สิ่งที่ไม่ดีซึ่งทำให้สุขภาพของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย ฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกัน ในฐานะคริสเตียนคุณต้องรับข้อมูลที่ถูกต้อง คุณต้องให้อาหารแก่ความเชื่อของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า คริสเตียนบางคนให้อาหารแก่ความกลัวมากกว่าให้อาหารแก่ความเชื่อ คุณให้อาหารแก่ความกลัวของคุณเมื่อคุณให้ความสนใจกับข้อมูลที่ผิดหรือเป็นพิษ

อาหารสำหรับวิญญาณมนุษย์คือพระคำของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า “…มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4) ในขณะที่พระคำของพระเจ้าทำให้วิญญาณของมนุษย์มีชีวิตชีวา เบิกบานด้วยความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก คำที่ไม่ดีเป็นพิษและทำลายวิญญาณมนุษย์

ผลของการรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของคริสเตียนอาจไม่เห็นผลในชั่วข้ามคืน แต่เมื่อเวลาผ่านไปบุคคลเช่นนี้จะอ่อนแอลงเรื่อยๆ ในฝ่ายวิญญาณ อีกไม่นานเขาก็จะไม่กระตือรือร้นในเรื่องฝ่ายวิญญาณอย่างที่เขาเคยเป็นอีกต่อไป หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง

จงให้ความสนใจกับข้อมูลที่ถูกต้อง จงเสริมสร้างและเติมพลังให้แก่วิญญาณของคุณเพื่อความสำเร็จด้วยพระคำของพระเจ้า พลังของชีวิตมีฐานที่ตั้งอยู่ในวิญญาณของคุณ เมื่อคุณเลี้ยงดูวิญญาณของคุณด้วยพระคำ คุณก็จะสามารถผลิตสิ่งที่ดีทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตจากภายในตัวคุณ พระเยซูตรัสว่า “คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา” (มัทธิว 12:35)

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ได้ยินและได้รับพระคำของพระองค์ ความหลงใหลในพระคำของข้าพระองค์เพิ่มพูนขึ้น และข้าพระองค์ป่าวประกาศว่าพระคำกำลังสร้างความเชื่อ ความรู้ และความชื่นชมยินดีในวิญญาณของข้าพระองค์ ดังนั้นพระปัญญาของพระเจ้าจึงกำลังทำงานในตัวข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:5; 1 เปโตร 1:23; โคโลสี 3:16


Comments are closed