จับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์… (ฮีบรู 12:2)

ฉบับ The Amplified Classic ของข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรากล่าวว่า “มองออกห่าง [จากทุกสิ่งที่จะหันเหความสนใจ] ไปยังพระเยซู…” สิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกคุณที่นี่นั้นเรียบง่าย นั่นคือจงเพ่งความสนใจไปที่พระคำ! พระเยซูคือพระคำที่มาเกิดเป็นมนุษย์ อย่าวอกแวก

จงระลึกถึงเรื่องราวของเปโตรและพระอาจารย์เมื่อพวกเขาเดินบนทะเล เปโตรเริ่มจมเมื่อเขาเลิกพุ่งความสนใจไปที่พระเยซู ถ้าเขายังคงจ้องมองพระอาจารย์อยู่ เขาก็จะไม่ถูกคลื่นและพายุที่โหมกระหน่ำทำให้จม (อ่านมัทธิว 14:25-31) สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหลายคนในทุกวันนี้ เมื่อพวกเขาปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงำด้วยปัญหาและสถานการณ์แทนที่จะเพ่งความสนใจไปที่พระคำของพระเจ้า พวกเขากลับยิ่งจมลงไปมากขึ้น

ไม่มีสถานการณ์ใดที่คุณไม่สามารถจัดการด้วยพระคำของพระเจ้าได้ จงทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของคุณ จงดำเนินชีวิตในพระคำ! จงเรียนรู้จากพระเยซู พระองค์ดำเนินชีวิตด้วยพระคำ ถึงแม้ว่าพระองค์เองเป็นพระคำ! พระองค์จดจ่อและไม่เคยหันเหความสนใจไปจากพระคำ พระองค์มองดูผลลัพธ์แห่งความเชื่อของพระองค์เพื่อความชื่นชมยินดีที่ได้วางไว้ต่อหน้าพระองค์ พระองค์ทรงอดทนต่อกางเขนด้วยการดูหมิ่นความละอาย พระองค์ไม่สนใจว่าผู้คนจะคิดเกี่ยวกับพระองค์อย่างไร พระองค์เพ่งความสนใจของพระองค์ไปที่การทำตามน้ำทัยของพระบิดา คุณก็ควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน

พวกเขาอาจเรียกคุณด้วยชื่อต่างๆ เนื่องจากการอุทิศตัวและการทุ่มแทตนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นส่งผลกระทบต่อคุณ ถ้ามีสิ่งใดที่ดลใจให้รักพระองค์มากกว่านี้ ก็จงถูกท้าทายให้รับใช้พระองค์ด้วยความกระตือรือร้นให้มากยิ่งขึ้น อย่าล้มเลิกในเวลาที่ยากลำบากและสถานการณ์ที่ปั่นป่วน จงยึดมั่นด้วยการเพ่งความสนใจไปที่พระเยซู

1 ทิโมธี 6:12 กล่าวว่า “จง​ต่อ​สู้​อย่าง​เต็ม​ที่​เพื่อ​ความ​เชื่อ จง​ยึด​ชีวิต​นิรันดร์​ให้​มั่น…” อย่าหันหลังให้กับพระคำ อิสยาห์ 26:3 เปิดเผยให้เห็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งของการเพ่งความสนใจไปที่พระคำของพระเจ้าเรื่อยๆ นั่นคือ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​จะ​ทรง​พิ​ทักษ์​ผู้​มีใจ​แน่ว​แน่​ในพระองค์ไว้​ใน​สันติสุข​ที่สม​บูรณ์ เพราะ​ว่าเขาไว้​วาง​ใจใน​พระ​องค์”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำของพระเจ้ากำลังผลิตผลลัพธ์ในตัวฉันโดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าขณะที่ฉันเดินในมรดกของฉันในพระคริสต์! ฉันมีประสบการณ์กับสันติสุขในความเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าฉันดำเนินชีวิตอยู่ในพระคำของพระเจ้า! ฉันไม่ได้ถูกทำให้ย่อท้อโดยการทดลอง การทดสอบ และการข่มเหง เพราะว่าพระคำทำให้ฉันมีชัยชนะเสมอ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม

ฮีบรู 4:12; อิสยาห์ 55:10-11


Comments are closed