วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์  2020

จงรักษาความสงบและการกล่าวสารภาพของคุณไว้
Maintain Your Composure And Confession

เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็น แต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ (2 โครินธ์ 4:18)

พระเจ้ารักคุณและห่วงใยคุณ พระองค์ต้องการเห็นคุณชนะและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน พระเยซูตรัสว่า ใน​โลก​นี้​ท่าน​จะ​ประ​สบ​ความ​ทุกข์​ยาก แต่​จง​มี​ใจ​กล้า​เถิด เพราะ​ว่า​เรา​ชนะ​โลก​แล้ว (ยอห์น 16:33) อย่าอนุญาตให้สถานการณ์ทำให้คุณผิดหวัง จงฝึกฝนความเชื่อของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คุณเผชิญ จงบอกตัวเองว่าทุก​อย่าง​ร่วม​กัน​ก่อ​ผล​ดี​แก่​ฉัน(โรม 8:28)

(2 ทิโมธี 3:12) กล่าวว่า แท้​จริง​ทุก​คน​ที่​ตั้ง​ใจ​จะ​ดำ​เนิน​ชีวิต​ตาม​ทาง​พระ​เจ้า​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​จะ​ถูก​ข่มเหง นั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง แต่ส่วนที่งดงามก็คือคุณจะชนะเสมอ เพราะว่าคุณได้รับการทรงเรียกให้เข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะ สิ่งต่างๆ อาจไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้ แต่จงรักษาความสงบและการกล่าวสารภาพพระคำของคุณไว้ อย่ายอมรับความพ่ายแพ้ อย่ายอมแพ้ต่อความเจ็บป่วยหรือสิ่งใดที่ทำให้เจ็บปวด อย่าพูดว่า “ฉันติดเชื้อ” เพราะคุณสังเกตเห็นอาการบางอย่างในร่างกายของคุณ คุณอยู่ในสายพันธุ์ของ “คนที่ถูกสร้างใหม่”

อาการหรือการวินิจฉัยของแพทย์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ จงเก็บรักษาพระคำไว้ในปากของคุณ ความรู้สึกหรือตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณไม่ได้เปลี่ยนบุคคลที่คุณเป็น สิ่งที่คุณเห็นด้วยตาทางกายภาพของคุณเป็นสิ่งที่ชั่วคราว นั่นหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจงยึดมั่นในความเชื่อของคุณ ความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่ชนะโลก (1 ยอห์น 5:4)

ความยากลำบากทุกอย่างที่คุณเผชิญคือโอกาสของคุณที่จะมีประสบการณ์และสำแดงพระสิริของพระเจ้า เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ(2 โครินธ์ 4:17) ไม่ว่าคุณจะผ่านชีวิตไปอย่างไรก็จะกลับกลายเป็นผลดีต่อคุณตราบใดที่คุณละสายตาจากสภาพหรือสถานการณ์ไปที่พระคำ ฮีบรู 12:2 กล่าวว่า โดย​จับ​ตา​มอง​ที่​พระ​เยซู​ผู้​เบิก​ทาง​ความ​เชื่อ และ​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​ความ​เชื่อ​นั้น​สม​บูรณ์…

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่ฉันผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและทรงทำให้ฉันเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต ฉันดำเนินชีวิตอย่างมีชัยในวันนี้และตลอดไปด้วยการทำให้ความฝันของพระเจ้าสำเร็จและนำพระสิริมาสู่พระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม:ยากอบ 2:17-22


Comments are closed