วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม

จงตรวจสอบซาตานเสมอ
Keep Satan In Check

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7)

     พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราอย่างไร้ความหมายในเอเฟซัส 4:27 ว่าอย่าให้โอกาสแก่ซาตานผู้เป็นปรปักษ์กับเรา มันโหดร้ายมากและชั่วร้ายสุดๆ มันทำงานอย่างไร้ความปราณี ดังนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายโจมตีมันและตรวจสอบมันเสมอ อย่าสบายๆกับมัน จงขับเขาออกไป เพราะว่าไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะทำอะไรบ้างถ้าคุณอนุญาตให้มันทำ พระคำสั่งเราว่า “อย่าให้โอกาสแก่มาร” (เอเฟซัส 4:27)

ซาตานไม่เล่นอย่างยุติธรรม เราเห็นความชั่วร้ายของมันในการจัดการกับโยบ ทันทีที่โยบทำลายรั้วด้วยการป่าวประกาศในแง่ลบ ซาตานก็เริ่มดำเนินการ และในคราวเดียวมันก็ทำลายธุรกิจทั้งหมดของโยบ ในขณะที่โยบยังคงคร่ำครวญถึงการสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขา พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ก็มีอีกคนหนึ่งมาเรียนว่า ลูกชายกับลูกสาวของท่านกำลังรับประทานและดื่มเหล้าองุ่นอยู่ในบ้านพี่ชายคนโตของเขา และดูเถิด มีพายุข้ามถิ่นทุรกันดารมาปะทะบ้านทั้งสี่มุมจนพังลงทับคนหนุ่มสาว และพวกเขาก็ตาย ข้าพเจ้าคนเดียวได้หนีรอดมาเรียนท่าน” (โยบ 1:18-19) โยบสูญเสียลูกๆ และธุรกิจทั้งหมดในการโจมตีครั้งเดียวของซาตาน

โยบไม่รู้ว่ามารเป็นผู้โจมตีเขา เขาคิดว่าเป็นพระเจ้าและเขาตอบสนองว่า “ข้ามาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าจะกลับไปตัวเปล่า พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์” (โยบ 1:23)

นี่เป็นความผิดพลาดเหมือนกับที่คริสเตียนหลายคนยังคงทำอยู่ในปัจจุบัน พวกเขากำลังถูกซาตานเบียดเบียน และพวกเขาคิดว่านั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ ไม่ใช่! น้ำพระทัยของพระเจ้าคือการให้คุณมีชีวิตอยู่ในพระสิริของพระองค์ เดินในสุขภาพ สันติสุข ความอุดมสมบูรณ์ และความชื่นชมยินดีของพระเจ้า และพระองค์ทรงผนึกตราไว้ด้วยความตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ดังนั้นจงหยุดมารจากการยุ่งเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ ความชื่นชมยินดีของคุณ ความเจริญรุ่งเรืองของคุณ สันติสุขของคุณฯลฯ ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คือพูดว่าไม่กับมันและเดินในความสว่างของพระเจ้า

พระคัมภีร์กล่าวว่าเรารู้กลอุบายของซาตานแล้ว (2 โครินธ์ 2:11) เมื่อใดก็ตามที่มันปรากฏตัว อย่าให้โอกาสแก่มัน อย่าให้มันเอาสิ่งใดที่เป็นของคุณไป พระเยซูเจ้าตรัสว่า “…พวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา…” (มาระโก 16:17) จงรีบขับมันออกไปและทำให้กิจกรรมของมันเป็นอัมพาตในชีวิตของคุณ ครอบครัวของคุณ และสิ่งแวดล้อมของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์ใส่ไว้ในตัวข้าพระองค์เพื่อตรวจสอบมารและพรรคพวกของมัน ข้าพระองค์ยุติกิจกรรมของความชั่วร้าย ความโหดร้าย และความมุ่งร้ายในสภาพแวดล้อมของข้าพระองค์ และป่าวประกาศว่ามีเพียงสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์เท่านั้นที่ครอบครองและอยู่ล้อมรอบข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ครอบครองเหนือซาตานและฤทธิ์อำนาจแห่งความมืด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; ยอห์น 14:30


Comments are closed