อาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2018
คุณอาศัยอยู่ในพระองค์
YOU DWELL IN HIM

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ (สดุดี 90:1)

     ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา, วิกฤตการณ์ และความชั่วร้ายที่แผ่กว้างอย่างมากมายในโลก ก็ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องกลัว เพราะว่าคุณอาศัยอยู่ในพระคริสต์ สดุดี 91:1 กล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้อง และดูแลประชากรของพระองค์ ในพระคริสต์เราไม่เคยและไม่สามารถเสียเปรียบได้ เราเป็นผู้ชนะและไม่ใช่เหยื่อ พระเยซูเจ้าทรงรับประกันแก่เราถึงสันติสุข และความปลอดภัยในโลกที่วุ่นวาย

อ่านถ้อยคำที่ปลอบประโลมใจขององค์จอมเจ้านายใน ยอห์น 16:33 พระองค์ตรัสว่า “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” พระองค์ได้ทรงชนะโลกนี้เพื่อคุณและทรงประทานชัยชนะให้แก่คุณ คุณมีอำนาจครอบครองเหนือซาตาน, สถานการณ์ และโลกนี้ ในพระองค์เรามีสันติสุข, ความมั่นใจ, ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ โดยไม่ขึ้นอยู่กับวิกฤตการณ์ และความยากลำบากในโลกนี้ (ยอห์น 16:33)

ตำแหน่งในฝ่ายวิญญาณของคุณคือพระคริสต์ นั่นคือที่อาศัยของคุณ ดังนั้นคุณจึงอยู่ใต้ร่มเงา นั่นคือการปกป้องของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยพระวิญญาณ อัครทูตเปาโลได้บอกเราว่า “…ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว …” (2 โครินธ์ 5:17) สังเกตวลีที่ขีดเส้นใต้ “ในพระคริสต์” แสดงให้เราเห็นว่า พระคริสต์ คือ ที่อาศัยของเรา พระคริสต์ทรงเป็นบุคคล นั่นคือ องค์พระเยซูคริสต์ แต่พระคริสต์ก็ทรงเป็นสถานที่ในพระเจ้าด้วย

จงมั่นใจ จงกล้าหาญ จงปฏิเสธที่จะกลัว คุณอาศัยอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้น คุณจึงได้รับการปกป้องจากภัยอันตราย, ความชั่วร้าย และการทำลาย ในพระองค์ เรามีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ พระองค์ตรัสแก่คุณว่า “พันคนจะล้มอยู่ที่ข้าง ๆท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” (สดุดี 91:7)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคริสต์ในฉัน คือพระสิริในชีวิตของฉัน ฉันครอบครองและปกครองในชีวิต ฉันอาศัยอยู่และนำเอาบรรยากาศของพระสิริ และชัยชนะของพระเจ้าไปกับฉันด้วย เมื่อฉันเข้ามาความมืดก็หนีไปเพราะว่าฉันเป็นความสว่างของโลกที่มืดมิด สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 43:2; ยอห์น 16:33


Comments are closed