อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2016

คุณสมบัติของธรรมชาติใหม่ของคุณ
Features Of Your New Nature

“ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22-23)

    เด็กอายุหนึ่งขวบเป็นมนุษย์พอๆ กับผู้ใหญ่อายุเก้าสิบปี แต่ลักษณะของชีวิตมนุษย์ยังไม่ได้ถูกพัฒนาในเด็ก เช่นเดียวกัน เมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณบังเกิดด้วยคุณสมบัติที่พิเศษทั้งหมดของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ซึ่งได้เขียนไว้ในข้อพระคำตอนต้น ซึ่งหมายความว่ามีทั้งความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน อยู่ในวิญญาณของคุณ

ขณะที่คุณศึกษาและดำเนินชีวิตตามพระคำ ลักษณะฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ซึ่งอยู่ในคุณแล้วจะถูกแสดงออกมา คุณสำแดงออกมากขึ้น พลังแห่งชีวิตอยู่ภายในวิญญาณของคุณ แต่คุณจะต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้! ชีวิต คุณลักษณะ และธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ภายในวิญญาณของคุณแล้ว แต่คุณจะต้องใช้เวลาในการปลูกฝังและเลี้ยงดูวิญญาณของคุณโดยการเรียนรู้และภาวนาพระคำ 1 เปโตร 2:2 กล่าวว่าคุณควรจะปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณแห่งพระคำ เพื่อที่คุณจะสามารถเติบโตขึ้นได้

ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงหมายความว่าคุณมีผลแห่งความชอบธรรม และผลของคุณคงอยู่ หมายความว่าการงานแห่งความชอบธรรมถูกสำแดงออกในถ้อยคำและการกระทำ ฝึกฝนตัวคุณเองในการเดินในความรัก แสดงออกถึงความยินดี สันติสุข ความอดทน ความสุภาพอ่อนโยน ความดี ความเชื่อ ความถ่อมใจ

สังเกตพระคำที่กล่าวว่า “…เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย” ไม่มีกฎหมายหรือวัฒนธรรมใดที่ต่อต้านการเดินในความรัก ความรักเป็นสิ่งที่ยอมรับอย่างสากลโดยทุกคนในโลกนี้ เช่นเดียวกัน ไม่มีกฎหมายที่บอกว่าคุณไม่ควรมีความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา หรือความสุภาพอ่อนโยน ไม่มีกฎที่ห้ามความเชื่อ ความถ่อมใจ หรือการรู้จักบังคับตน สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติภายในของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ คนที่ยังไม่ถูกสร้างใหม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นให้มีอิสระในการแสดงออกและสำแดงคุณลักษณะเหล่านี้จากธรรมชาติใหม่ของคุณในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตและธรรมชาติของพระองค์ภายในวิญญาณของข้าพระองค์ และพระคุณของพระองค์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์อย่างมาก เพื่อให้เดินในแสงสว่างของพระองค์ และทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกเวลา ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำของพระองค์ ลักษณะของพระองค์ในวิญญาณของข้าพระองค์ได้รับการหล่อเลี้ยงและสำแดงออกผ่านทางข้าพระองค์เพื่ออวยพรแก่โลกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีความรัก ความยินดี สันติสุข ความถ่อมใจ ความอ่อนโยน ความดี ความเชื่อ และการรู้จักบังคับตน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 7:15-20; เอเฟซัส 4:21-24


Comments are closed