จันทร์ ที่ 17 เมษายน 2017
คุณมีสันติสุขในพระองค์
In Him You Have Peace

“ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

    ในลูกา 21:25-26 พระเยซูตรัสว่า ในยุคสุดท้ายนั้น จะมีความสับสนในนานาประชาชาติ หัวใจของมนุษย์จะสลบไสลไปเพราะความกลัว จะมีความทุกข์ร้อนทั้งภายในและภายนอก มีความมืด ความชั่วร้าย และการทนทกุข์มากมาย ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ถ้อยคำของพระเยซูในยอห์น 16:33 มีการปลอบประโลมและความสำคัญ พระองค์ตรัสว่า “เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว”

สังเกตข้อความที่ว่า “เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา…” นี่หมายความว่าไม่สำคัญว่าจะมีความมืด ความชั่วร้าย หรือความน่ากลัวในโลกทุกวันนี้มากเพียงใด ใน
พระคริสต์นั้นคุณมีฤทธิ์เดชเหนือวิกฤตทุกอย่างในชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องสนใจว่าศัตรูจะสามารถทำอะไรได้บ้าง ศัตรูไม่ใช่ตัวแปรสำคัญ! คุณอยู่ในพระคริสต์ ดังนั้นไม่มีอะไรสามารถทำอะไรคุณได้

ในการอยู่ในพระคริสต์นั้นคือการอยู่ที่บ้าน และในความปลอดภัย พระคริสต์ทรงเป็นบุคคลและพระองค์ยังทรงเป็นสถานที่ เป็นสถานที่ของเราในพระเจ้า 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “…ถ้าใครอยู่ในพระคริสต์…” นั่นคือที่ของคุณ! คุณมีชีวิตในพระคริสต์ นั่นคือสภาพแวดล้อมของคุณ ดังนั้น เมื่อคุณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์” นั่นหมายความว่าคุณอยู่ในความปลอดภัย คุณอยู่ในที่หลบซ่อนขององค์ผู้สูงสุด ซ่อนอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ (สดุดี 91:1)

ไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่สำคัญว่าความน่ากลัวหรือความชั่วร้ายของศัตรูจะมีมากเท่าใด สันติสุขและความปลอดภัยของคุณได้รับการรับประกันแล้ว จงปฏิเสธที่จะกลัว ดาวิดกล่าวว่า “แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของ
พระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์” (สดุดี 23:4) สดุดี 91:7 ประกาศว่า “พันคนจะล้มอยู่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่ขวามือของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน” ทำไม? นั่นเพราะว่าคุณปลอดภัยในพระองค์ จงตระหนักถึงสิ่งนี้ทุกเวลา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ชีวิตของข้าพเจ้าถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงอยู่ในความปลอดภัย สันติสุข และความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ ข้าพเจ้าอยู่ในพระคริสต์ ได้รับการปกป้องจากทุกความยากลำบาก และกิจการของคนชั่วร้ายและไร้เหตุล ข้าพเจ้ายืนยันว่าไม่ว่าอุบายของศัตรูจะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าเดินในชัยชนะ การครอบครอง สันติสุข และความรุ่งเรืองเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 91; โคโลสี 3:3-4


Comments are closed