เสาร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015

คุณจะต้องเป็นผู้ชอบธรรมเพื่อใช้ชีวิตที่ถูกต้อง!
You Must Be Righteous To Live Right!

“พระคัมภีร์ว่าอย่างไร ก็ว่า อับราฮัมเชื่อในพระเจ้าและเพราะความเชื่อนั้นเอง พระเจ้าทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม“ (โรม 4:3)

    คริสเตียนบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับความชอบธรรม พวกเขายังคงมองที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจากผลของมัน แทนที่จะเป็นต้นกำเนิดของความชอบธรรม ในฐานะคริสเตียน เราได้รับความชอบธรรมเป็นของประทาน “…คนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17) การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือผลของความชอบธรรม การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่ความชอบธรรม

มีหลายคนที่ยังคงคิดว่าถ้าพวกเขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วพวกเขาก็จะถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า ไม่ได้เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อน และได้รับของประทานแห่งความชอบธรรมใส่ไว้ในวิญญาณของคุณก่อนในการที่คุณจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ คุณไม่สามารถชอบธรรมได้โดยการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง คุณจะสามารถใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณไม่มีได้อย่างไร?

เหมือนกับการคาดหวังใครสักคนที่ยังไม่บังเกิดใหม่ให้เดินในความรัก นั่นไม่มีทางเป็นไปได้ สองสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้จนกว่าคุณจะมีพระคริสต์ในคุณ นั่นก็คือคุณไม่สามารถเดินในความรัก และคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ คุณจะต้องมีพระคริสต์ซึ่งพระคัมภีร์ได้บอกว่าเป็นความชอบธรรมของเรา (1 โครินธ์ 1:30) เพื่อจะได้มีชีวิตที่ถูกต้อง จนกว่าคุณจะชอบธรรม พระเจ้าไม่ได้ทรงคาดหวังให้คุณผลิตความชอบธรรม พระองค์คงจะผิดพลาดถ้าขอให้คุณทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้

นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงให้ความชอบธรรมแก่คุณเป็นของขวัญ โดยรู้ว่าเมื่อคุณเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว คุณจะมีชีวิตที่ชอบธรรมได้ ชีวิตของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่สำแดงความดี พระสิริ พระคุณ และความรักของพระองค์ ทั้งหมดนี้และพระลักษณะอื่นๆ ของพระเจ้าจะปรากฏชัดในชีวิตของคุณเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามพระคำ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า เป็นหลักฐานแห่งความยุติธรรม พระสิริ และพระคุณของพระองค์! ข้าพเจ้าตื่นเต้นเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ชีวิตแห่งการปกครอง ความรัก ความยอดเยี่ยม และฤทธิ์เดชผ่านทางความชอบธรรม ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 1:16-17; โรม 14:17


Comments are closed