จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013

ความเต็มบริบูรณ์ของพระคริสต์
The Fullness Of Christ

“พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:11-13)

อะไรคือวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการฝึกฝนและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์? ทำไมพระองค์ถึงต้องการเสริมสร้างและพัฒนาเราในสิ่งฝ่ายวิญญาณ? คำตอบนั้นอยู่ในข้อ 13 ของข้อพระคัมภีร์ตอนบน “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” พระประสงค์ของพระองค์คือการนำเราเข้าสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ ในความเข้าใจ สติปัญญา และสง่าราศีของพระองค์ นั่นคือวัตถุประสงค์
ไม่น่าแปลกใจที่ยอห์นได้กล่าวไว้ในข้อที่สิบหกของบทแรกในพระธรรมยอห์น “และเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ” ข้าพเจ้าหนุนใจให้คุณใช้เวลาในการภาวนาพระคำข้อนี้ เป็นพระคำที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช! พระคำนี้ได้กล่าวถึงความสมบูรณ์ของพระองค์ที่เราได้รับ พระคุณซ้อนพระคุณ นี่หมายความว่าเราได้รับความไพบูลย์ทั้งหมดที่อยู่ในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ นี่ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่ขนาดเท่านั้น แต่หมายถึงคุณภาพ และทุกสิ่งที่มีทั้งหมดในพระองค์ ฤทธิ์เดชทั้งหมดของพระองค์ สง่าราศีทั้งหมดของพระองค์ กำลังและสติปัญญา ทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ทุกสิ่งที่มีอยู่ในพระองค์ เราได้รับแล้ว!
ให้ระลึกถึงถ้อยคำของพระเยซูในยอห์น 5:26 “เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์ฉันนั้น” พระเยซูทรงมีชีวิต พระองค์ไม่ทรงต้องการชีวิตมากขึ้นจากพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าในความสมบูรณ์ของพระองค์ ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมี เราได้รับ หมายความว่า คุณได้รับความสามารถ สติปัญญา ความรู้ สง่าราศีของพระองค์ และทุกสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นพระองค์ เป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมจริงๆ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพระองค์ได้รับความสามารถ สติปัญญา ความรู้ และสง่าราศีของพระเจ้าอย่างเต็มขนาด ข้าพระองค์เกิดเพื่อที่จะครอบครอง และปกครองในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ โดยได้รับพระคุณอย่างเต็มเปี่ยม และของขวัญแห่งความชอบธรรม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:19; โคโลสี 2:9-10


Comments are closed