จันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2015

ความเข้าใจของ “พระคริสต์ภายในคุณ”
An Understanding Of “Christ In You”

“คือข้อความล้ำลึกซึ่งซ่อนเร้นอยู่หลายยุคและหลายชั่วอายุนั้น บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ธรรมิกชนของพระองค์แล้ว พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:26-27)

    ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อาจารย์เปาโลเปิดเผยความล้ำลึกที่ถูกซ่อนไว้จากหลายยุคและหลายชั่วอายุ ความล้ำลึกนั้นก็คือ “พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับคุณ? ข้าพเจ้าต้องการให้คุณใคร่ครวญถึงสิ่งนี้สักครู่

ในบางตอนของพระคัมภีร์ ที่ใช้คำว่า “พระคริสต์” อาจหมายถึงพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด ในตอนอื่นๆ อาจมีความหมายถึงคริสตจักร ซึ่งก็คือพระกายของพระองค์ “ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น” (1 โครินธ์ 12:12) แต่ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “พระคริสต์” ไม่ได้หมายถึงคริสตจักรหรือพระเยซู แต่หมายถึงการเจิมที่มีอยู่เหนือพระเยซูซึ่งทำให้พระองค์แตกต่างออกไป “พระคริสต์” มีความหมายจริงๆ ว่า “ผู้ที่ได้รับการเจิม” ไม่ใช่ใครก็ได้ที่คุณจะเรียกว่าพระคริสต์ แต่จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการเจิม สรรเสริญพระเจ้า!

เมื่อเขากล่าวว่า “พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” เขากำลังพูดถึงการเจิมที่มีเหนือพระเยซูคริสต์ พูดอีกนัยหนึ่งคือ เขากำลังพูดว่า “การเจิมภายในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี” พระเยซูไม่ได้อยู่ภายในคุณจริงๆ พระองค์สถิตในสวรรค์ ถึงแม้คุณอาจจะกล่าวว่า “พระเยซูทรงอยู่ในข้าพเจ้า” นั่นสามารถยอมรับได้ในคำเฉพาะทั่วไป เพราะว่าพระเยซูซึ่งเป็นบุคคลนั้นได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และพระองค์ได้นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่พระวิญญาณได้นำการสถิตอยู่ของพระองค์และทำให้การเจิมของพระองค์มีพร้อมสำหรับคุณในวันนี้ ดังนั้นพระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ แต่ไม่ใช่พระเยซูซึ่งเป็นบุคคล

นี่คือความล้ำลึก คุณลักษณะและธรรมชาติทั้งหมดของพระเยซู ทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็น ชีวิต ฤทธิ์เดช สติปัญญา ความยิ่งใหญ่ สง่าราศี และพระคุณของพระองค์ อยู่ภายในคุณ ภาวนาสิ่งนี้และมี “พระคริสต์ทรงสถิตในข้าพเจ้า” อยู่ในความตระหนักรู้ของคุณ จับจ้องที่ความจริงนั้น และให้ความคิดของคุณอยู่ที่นั่น เพราะว่านี่ไม่ใช่ศาสนา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคริสต์ ผู้ได้รับการเจิม และการเจิมของพระองค์อยู่ภายในข้าพระองค์ ทุกสิ่งที่อยู่ในการเจิมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิต ฤทธิ์เดช สง่าราศี สติปัญญา ความชอบธรรม และพระคุณของพระองค์ ได้ถูกสำแดงออกทั้งภายในและผ่านทางข้าพระองค์! พระคริสต์สถิตในข้าพระองค์เป็นความมั่นใจของข้าพระองค์สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ รุ่งเรือง และมีชัยชนะ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 2:20; 1 ยอห์น 2:27


Comments are closed