จันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2015

ความสำเร็จโดยพระวิญญาณ!
Success By The Spirit!

“นี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า มิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ” (เศคาริยาห์ 4:6)

    มีคนที่พยายามอย่างมากที่จะประสบความสำเร็จผ่านทางกำลังและสติปัญญาของพวกเขาเอง พวกเขามีความรู้ พวกเขาได้ร่ำเรียนหนังสือ แต่ความสำเร็จที่แท้จริงก็หลีกหนีพวกเขาไป นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาดำเนินจากความคิด จากโลกแห่งความรู้สึก ซึ่งในจุดที่ดีที่สุดนั้นยังคงมีความจำกัดอยู่ ความคิดไม่เคยเพียงพอ ความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

โลกนี้อาจกล่าวถึงคุณว่าเป็น “สมองเป็นเลิศ” เป็นนักอัจฉริยะที่สุดของโลก ก็ไม่สำคัญอะไร สติปัญญาของโลกนี้ไม่มีประโยชน์อะไร ความสำเร็จนั้นไม่ใช่โดยฤทธิ์ ไม่ใช่โดยแรง แต่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ถ้าคุณเคยพยายามที่จะประสบความสำเร็จด้วยพลังหรือความสามารถของคุณเอง นี่เป็นเวลาที่จะเลิกดิ้นรนต่อไป ถ้าคุณเคยที่จะพยายามทำให้คริสตจักรเติบโตด้วยสติปัญญาและหลักการของมนุษย์ นี่เป็นเวลาที่จะพึ่งพาวิธีการของพระวิญญาณและสติปัญญาของพระองค์ที่จะนำคุณ

2 โครินธ์ 3:5 กล่าวว่า “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” ความสามารถของเรา สติปัญญา และความรู้ที่เราใช้นั้นมาจากพระเจ้า ดังนั้นอย่าไว้วางใจในกำลังฝ่ายร่างกายหรือสติปัญญาทางธรรมชาติ จงไว้วางใจพระเจ้า คุณจะทำให้กลุ่มเซลหรือกลุ่มสามัคคีธรรมเติบโตขึ้นได้อย่างไร? คุณจะทวีคูณทรัพย์สินของคุณได้อย่างไร? คุณจะสร้างธุรกิจขึ้นได้อย่างไร? พระเจ้าตรัสว่า “โดยวิญญาณของเรา!” ความสำเร็จคือโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คุณจะกลายเป็นความลึกลับของคนอื่น เป็นที่น่าฉงนในคนยุคของคุณ เมื่อคุณเดินกับพระวิญญาณ และยอมให้พระองค์นำคุณไปในทุกสิ่งที่คุณทำ ให้ความสำคัญกับการทำงานของพระวิญญาณ เพราะว่าไม่มีคริสเตียนที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าคุณต้องการไปไกลกว่าศาสนา ถ้าคุณต้องการรู้ความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า และความจริงแห่งพระสิริของพระเจ้า คุณจะต้องรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะบุคคล พระองค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์รู้จักและขอบพระคุณสำหรับการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ในทุกสิ่งและทำให้ข้าพระองค์ระลึกถึงทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการในการดำเนินชีวิตในพระองค์ ผ่านทางการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณ ความจริงและพระสิริแห่งอาณาจักรได้สำแดงในชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มีประสบการณ์กับการสำแดงของพระวิญญาณในการดำเนินชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 1:8; โรม 8:26-27


Comments are closed