อาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2015

ความรอดผ่านทางพระโลหิตของพระองค์
Salvation Through His Blood

“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” (เอเฟซัส 1:7)

    พระโลหิตของพระเยซูได้หลั่งออกเพื่อเรา อันดับแรกก็เพื่อการยกโทษความผิดบาป และอย่างที่สองก็เพื่อให้เรามีชีวิต พระโลหิตของพระองค์มาจากสวรรค์ และผ่านทางพระองค์ ไม่เพียงเพื่อให้เราได้รับการอภัยจากความผิดบาปเท่านั้น เรายังได้รับความชอบธรรมสำหรับชีวิตที่พระองค์ได้ทรงประทานให้เราด้วย ความรอดของเรามาจากพระโลหิตของพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสามารถบังเกิดใหม่ได้ พระคริสต์ได้เสียสละพระองค์เองเพื่อเรา และในพระองค์ เราได้รับชีวิตใหม่ เป็นชีวิตที่มีอำนาจเหนือซาตาน ความตาย นรก และหลุมฝังศพ

ไม่มีการพังทลายในลูกของพระเจ้า! พระเจ้าบอกชนชาติอิสราเอลว่า “เมื่อเราเห็นเลือดนั้น เราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไป จะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้า” (อพยพ 12:13) ไม่สำคัญว่าผู้ทำลายจะพยายามโจมตีคุณด้วยวิธีใด ไม่ว่าจะโจมตีด้วยความยากจน ความเจ็บป่วย โรคร้าย หรือความผิดปกติในร่างกาย คุณได้รับการปกป้องแล้ว ผู้ทำลายไม่สามารถเข้ามาในบ้านของคุณได้! คุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว

จงมองเห็นและชื่นชมคุณค่าที่แท้จริงของคุณในราคาที่พระเจ้าได้จ่ายเพื่อคุณสำหรับความรอดของคุณ! คุณมีค่าเพียงพอสำหรับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ คุณได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า ไม่ใช่เพราะสิ่งที่คุณทำ แต่เพราะสิ่งที่พระเยซูได้ทำ ศาสนาเก่าคิดว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในขณะที่เราไร้ค่าในสายพระเนตรของพระองค์ นั่นคือการโกหกของมาร ถ้าคุณไม่มีค่าอะไร พระองค์ก็คงไม่จ่ายราคาเพื่อความรอดของคุณด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ สิ่งที่พระองค์จ่ายเพื่อช่วยคุณแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่คุณมี “พวกท่านรู้ว่าพวกท่านได้รับการไถ่ออกจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกท่าน ไม่ใช่ไถ่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง…แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ไร้ตำหนิและไร้จุดด่างพร้อย” (1 เปโตร 1:18-19)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตอันล้ำเลิศของพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ โดยการได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระองค์ ชีวิตนิรันดร์เป็นของข้าพระองค์ พระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อชำระความบาปทำให้ข้าพระองค์มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ สันติสุข และการครอบครอง ข้าพระองค์เฉลิมฉลองความรอดของข้าพระองค์ และถูกทำให้สมบูรณ์โดยพระโลหิตของพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:7; 1 เปโตร 1:18-19


Comments are closed