พุธที่ 7 สิงหาคม 2013

ความถ่อมใจที่แท้จริง
True Humility

“และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์” (ฟิลิปปี 2:8-9)

    ความถ่อมใจเป็นคุณลักษณะของวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ ซึ่งดึงดูดความโปรดปรานของพระเจ้าและการเลื่อนขั้น เป็นความสามารถภายใน เป็นพลังที่สำคัญซึ่งทำให้คุณสามารถที่จะตอบสนองด้วยการยอมจำนนทั้งหมดต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ ผ่านทางพระคำของพระเจ้า บ่อยครั้งที่สำแดงออกผ่านการกระทำโดยความตั้งใจที่จะรับผิดชอบในการปรนนิบัติผู้อื่น ในความภักดีต่อพระคำ

พระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างของความถ่อมใจที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร อันดับแรก พระองค์ได้แสดงการยอมจำนนทั้งหมดของพระองค์ต่อน้ำพระทัยของพระบิดา ดังที่ได้บันทึกไว้ในฮีบรู 10:7 ที่ว่า “แล้วข้าพระองค์ทูลว่า ‘ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์’ ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน” อันดับสอง พระคัมภีร์บอกกับเราในฟิลิปปี 2:6-9 ว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะเท่าเทียมกับพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงยึดความเป็นพระเจ้าว่าเป็นสิ่งที่ยึดเอาไว้ แต่พระองค์ได้ทำให้พระองค์เองไม่มีชื่อเสียง รับเอาสถานะของคนรับใช้ และยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา ด้วยเหตุผลนี้ พระเจ้าได้ยกพระองค์ขึ้น และประทานพระนามแด่พระองค์ซึ่งเป็นนามเหนือนามทั้งปวง

ในฐานะผู้เชื่อ เราจะต้องมีจิตใจเหมือนพระคริสต์ และเลียนแบบความถ่อมใจของพระองค์ ความถ่อมใจที่แท้จริงสำหรับเราคือการยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคำพระเจ้า ดังนั้นคุณจะต้องรู้จักพระคำ และให้พระคำนำความคิด คำพูด และการกระทำของคุณ นั่นคือวิธีที่จะยอมจำนนต่อพระเยซู เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทะที่มีชีวิต ยิ่งกว่านั้น 1 เปโตร 5:7 บอกให้เราถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อที่เราจะถูกยกขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เหมือนดังที่พระเยซูถูกยกขึ้นเพราะการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา คุณเองก็จะถูกยกขึ้นจากพระสิริสู่พระสิริเมื่อคุณดำเนินชีวิตในการยอมจำนนทั้งหมดต่อพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระคำของพระองค์วันนี้และตลอดไป ถูกนำและจำเริญขึ้นโดยสติปัญญาของพระองค์ และสวมใส่ความถ่อมใจ เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเพื่อสำแดงสง่าราศีของพระองค์ และทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับข้าพระองค์สำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 5:5; ฟิลิปปี 2:5-10


Comments are closed