ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2018
ความจริงใจไม่ใช่ความชอบธรรม
Sincerity Isn’t Righteousness

เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้น มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระกรุณาอันไพบูลย์ และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิต และครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์ (โรม 5:17)

     ในการเดินกับพระเจ้า คุณต้องเข้าใจว่ามีความแตกต่างมากระหว่างความจริงใจและความชอบธรรม บางครั้งเราคิดว่าพระเจ้าอาจจะมองดูที่ความจริงใจของเราและนับว่านั่นคือความชอบธรรม แต่มันไม่ใช่แบบนั้น มันไม่ใช่สิ่งที่สอดคล้องกับพระคำ และไม่สอดคล้องกับแผนการของพระองค์อีกด้วย ไม่ว่าคุณมีความจริงใจแค่ไหน มันก็ไม่อาจถูกนับเป็นความชอบธรรมได้

พระเจ้าไม่ได้ฟังและตอบคำอธิษฐานของคุณเพียงเพราะว่าคุณจริงใจ แต่ฟังเพราะว่าคุณชอบธรรมโดยพระเยซู และความชอบธรรมของคุณเป็นของพระเยซู พระคัมภีร์บอกว่า “ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” (โรม 5:18) ความชอบธรรมเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถยืนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้ ความจริงใจของคุณไม่สามารถทำให้คุณยืนต่อพระพักตร์พระบิดาได้

มีคริสเตียนจำนวนมากอธิษฐานและคร่ำครวญกับพระเจ้า อ้อนวอนด้วยความจริงใจของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความจริงแห่งพระคำของพระเจ้า อย่าใช้ “ความจริงใจ” ในการแลกเปลี่ยนเพื่อรับคำตอบจากพระเจ้า นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผล สิ่งที่เกิดผลคือความเชื่อของคุณ ความเชื่อของคุณในความชอบธรรมของพระเจ้าจะทำให้เกิดผล

เมื่อได้รับการประกาศว่าชอบธรรม คุณได้สิทธิที่จะทูลต่อพระพักตร์ของพระเจ้า คุณมีสันติสุขในพระเจ้า (โรม 5:1) สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความ “จริงใจ” หรือ ความพยายามส่วนตัว แต่เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่คุณ จงอย่าคิดว่าพระเจ้าคือบุคคลที่คุณจำเป็นต้องทำให้ “ประทับใจ” ด้วย “การทำดี” ของคุณ แล้วพระองค์จะยอมรับคุณหรือทำบางสิ่งเพื่อคุณ พระเยซูได้ทรงสร้างความประทับใจแทนคุณแล้ว

ดังนั้นเมื่อคุณอ้อนวอนในเรื่องราวของคุณต่อพระเจ้า คุณไม่จำเป็นต้องขอบนพื้นฐานของ “การกระทำ” ของคุณ มันไม่เกี่ยวกับความชอบธรรมของตัวคุณเอง แต่จงขอบนพื้นฐานของความชอบธรรมที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าอวยพรในชีวิตของคุณ น้ำพระทัยอันดีของพระองค์ที่มีไว้เพื่อคุณ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระเยซู นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสามารถยืนต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญ เพื่อที่จะทูลขอในพระนามพระเยซู ฮาเลลูยา

คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ที่ได้รับการส่องสว่างผ่านพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์ครอบครองในชีวิตและสำแดงการครอบครองเหนือสถานการณ์ ในพระนามพระเยซู
อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 5:6; โรม 5:17; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed