ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2017
คริสตจักร: เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ
The Church: Full Of Glory, Power And Might
“ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทน และมีความอดทนในทุกสิ่ง พร้อมทั้งมีความยินดี” (โคโลสี 1:11)

     ข้อพระคำตอนต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานของพระวิญญาณผ่านทางอาจารย์เปาโลสำหรับคริสตจักร และเนื่องจากเป็นคำอธิษฐานของพระวิญญาณ นั่นหมายความว่าได้รับคำตอบแล้ว จะเป็นสิ่งที่ผิดในตอนนี้ที่จะอธิษฐานว่า “พระเจ้า โปรดเสริมกำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้น” แต่ให้ยืนยันว่าคุณได้รับการเสริมกำลังแล้ว ไม่ใช่ฤทธานุภาพบางส่วน แต่ด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นโดยพระวิญญาณในตัวตนภายในของคุณ สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าเรามีฤทธิ์เดชมากเพียงไรในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราได้รับกำลังด้วยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ สรรเสริญพระเจ้า!

ทีนี้ถ้าสิ่งนี้กำลังพูดถึงทูตสวรรค์มีคาเอลที่ได้รับฤทธานุภาพทั้งสิ้น บางคนอาจจะพูดว่า “พระเจ้า นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม เพราะว่านั่นเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่” แต่พระองค์กำลังพูดถึงเราในคริสตจักร คือคุณและข้าพเจ้า เราได้รับการเสริมกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้น นั่นหมายความว่าเรามีสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มีขีดจำกัด ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา เราเป็นผู้ที่ไม่สามารถพ่ายแพ้ได้

แม้ว่าในการที่ต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบ และการถูกข่มเหง เรามีความกล้าหาญสำหรับข่าวประเสริฐ มีกำลังภายในเราที่จะอดทนต่อสู้กับความยากลำบาก และยึดเอาพระพรทั้งสิ้นที่เราสามารถรับเอาไว้จากภายในได้ เราเต็มไปด้วยความยินดี โดยไม่ขึ้นกับสภาพทางร่างกายหรือสภาพแวดล้อมของเรา

นี่คือคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ ไม่มีความอ่อนแอจากภายใน เป็นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ คริสตจักรที่ร้องเพลง คริสตจักรที่เติบโตและมีชัยชนะ เต็มด้วยพระสิริ ฤทธิ์เดช และฤทธานุภาพ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้าได้รับการเสริมกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นจากภายในโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเต็มด้วยการเจิม และข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานอยู่ภายในข้าพเจ้าอย่างมาก ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:20; 1 ยอห์น 4:4


Comments are closed