พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2016

คงรักษาถ้อยคำแห่งพระคำของคุณไว้
Maintain Your Confession Of The Word

“เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ไหม้.”.. (อิสยาห์ 43:2)

    เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้า ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ ในโลกทุกวันนี้จะไม่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับคุณ สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมในโลกของเราวันนี้จะต้องไม่เป็นตัวกำหนดสภาพแวดล้อมในการมีชีวิตอยู่ของเรา มันต้องไม่เป็นตัวควบคุมความเชื่อของเราในพระคำของพระเจ้า พระคำกล่าวว่าคนเหล่านั้นที่รู้จักพระเจ้าจะเข้มแข็งและไม่ทำสิ่งที่เอาเปรียบคนอื่น (ดาเนียล 11:32)

ในฐานะลูกของพระเจ้า ปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ไม่ได้ต่อสู้คุณอยู่ ความรุ่งเรืองของคุณเป็นอิสระจากภาวะเงินเฝ้อ และเศรษฐกิจที่ตกต่ำ คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม จงปฏิเสธที่จะกลัวหรือกังวลใจ เพราะว่าถ้าคุณกลัวในวันที่ยากลำบากแล้ว กำลังของคุณก็จะมีเพียงเล็กน้อย (สุภาษิต 24:10) แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังของคุณ จงเข้มแข็งในพระองค์และในฤทธานุภาพแห่งพระกำลังของพระองค์

อ่านในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในช่วงเวลาที่แห้งแล้ง ทุรกันดาร และวิกฤต: “คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพร คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งหยั่งรากของมันออกไปข้างลำน้ำ เมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัว เพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอ และไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้ง

“เพราะมันไม่หยุดที่จะออกผล” (เยเรมีย์ 17:7-8) สรรเสริญพระเจ้า! ให้สิ่งนี้เป็นคำพยานของคุณในวันนี้และตลอดไป เพราะว่านี่เป็นพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับตัวคุณ คุณเป็นผู้ชนะและเป็นความสำเร็จในพระเยซูคริสต์ ไม่ว่าวิกฤตและความยากลำบากในโลกทุกวันนี้จะเป็นเช่นไร

ความมืดไม่ได้กำลังจะหายไป เพราะพระคำกล่าวว่า “เพราะว่าดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย” แต่พระคำไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น แต่ยังกล่าวต่อไปว่า “…แต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:2) ในท่ามกลางความมืดมิด คุณส่องสว่างอย่างมาก แท้จริงแล้ว ยิ่งกลางคืนมืดมิดมากเท่าใด ความสว่างของคุณก็จะส่องสว่างมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจงชื่นชมยินดีเถิด เพราะว่าพระเจ้าของคุณทรงเป็นความรุ่งเรืองของคุณ ไม่มีความล้มเหลวสำหรับคุณ ดังนั้นไม่ต้องกลัว จงคงรักษาท่าทีของคุณ และถ้อยคำแห่งพระคำของคุณไว้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นโล่กำบังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจในพระองค์เพียงผู้เดียว รู้ว่าในพระองค์นั้นข้าพระองค์มีชีวิตและทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการในการดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตเหนือเศรษฐกิจของโลกนี้ ข้าพระองค์กำลังจำเริญขึ้นและก้าวหน้าไปในพระสิริที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผ่านทางพระคำและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:9; มัทธิว 19:26


Comments are closed