เสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2017
การเติมเต็มที่แท้จริง
True Fulfilment

“เพราะว่าชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่ม” (ลูกา 12:23)

    ชีวิตนั้นมีสิ่งที่เติมเต็มได้มากกว่าเงินทอง สิ่งของ และความสุขของโลกนี้ บางคนมีทรัพย์สินสิ่งของมากมายแต่ไม่ได้รับการเติมเต็ม บางคนคิดว่าโดยการมีเงินหรือวัตถุสิ่งของมากขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น มีลูกหลายคน หรือมีชื่อเสียง จะทำให้พวกเขาได้รับการเติมให้เต็มได้ แต่พวกเขาก็ต้องตระหนักว่ามันไม่เป็นเช่นนั้น การเติมเต็มที่แท้จริงนั้นอยู่ในการค้นพบจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณในพระคริสต์ และทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ

พระเยซูตรัสว่า “…อาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” (ยอห์น 4:34) นั่นควรจะเป็นเป้าหมายของคุณ ความยินดีของคุณ การเติมเต็มและความพึงพอใจของคุณ คุณจำเป็นต้องตระหนักว่ามนุษย์นั้นเป็นวิญญาณ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั้นเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ การเติมเต็มนั้นมาจากวิญญาณและการทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า มีวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ซึ่งคุณจะต้องค้นให้พบและทำให้สำเร็จ เพื่อที่คุณจะมีชีวิตที่เต็มเต็มอย่างแท้จริง

คุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่า “พระเจ้าต้องการอะไรสำหรับชีวิตของฉัน?” เมื่อคุณค้นพบความฝันของพระองค์สำหรับคุณ จงมีความยินดี และทำตามสิ่งนั้น และคุณจะได้รับการเติมให้เต็ม ไม่ใช่ทุกคนที่ตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้พวกเขาทำ แต่ถ้าคุณมีแนวความคิดฝ่ายวิญญาณ คุณจะตื่นเต้น ให้มีความตั้งใจในการทำให้พระเจ้าพอพระทัยในทุกสิ่ง และพระองค์จะเติมหัวใจของคุณด้วยความยินดี

ขณะที่คุณศึกษาพระคำ สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และรับใช้ในคริสตจักร คุณจะค้นพบวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำในชีวิต โดยวิธีนี้ ชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นสำหรับคุณ และคุณจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้ค้นพบวัตถุประสงค์ในชีวิตของพวกเขา และมีประสบการณ์กับการเติมเต็มที่แท้จริง

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเติมเต็มที่แท้จริงของข้าพระองค์ ซึ่งอยู่ในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ทำงานภายในข้าพระองค์ ในการทำตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงนำข้าพระองค์โดยพระวิญญาณของพระองค์ไปในทิศทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง ชัยชนะ และความยินดีของข้าพระองค์ได้รับการรับประกันไว้แล้ว เมื่อข้าพระองค์ทำให้วัตถุประสงค์ในชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จในพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 2:13; ฮีบรู 10:7


Comments are closed