“[และอันที่จริง แหล่งที่มาของผลกำไรอันยิ่งใหญ่ สำหรับ] การอยู่ในทางพระเจ้าด้วยความพอใจก็เป็นประโยชน์ที่ดีและอย่างใหญ่หลวง” (1 ทิโมธี 6:6 ฉบับ AMPC)

พระคัมภีร์ให้ความหมายของคำว่าความพึงพอใจสำหรับเราในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าเป็น “ความรู้สึกพอเพียงภายใน” จากนั้นก็กล่าวว่า “การอยู่ในทางพระเจ้าด้วยความพอใจก็เป็นประโยชน์ที่ดีและอย่างใหญ่หลวง” โดยพระวิญญาณเปาโลอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า “เพราะเราไม่ได้นำอะไรเข้ามาในโลกและเห็นได้ชัดว่าเราก็ไม่สามารถนำสิ่งใดออกไปจากโลกนี้ได้ แต่ถ้าเรามีอาหารและเครื่องนุ่งห่ม ก็ให้เราพอใจ (พึงพอใจ) ด้วยสิ่งเหล่านี้เรา แต่ผู้ที่ปรารถนาจะร่ำรวยก็ตกเข้าไปในการทดลองและบ่วงแร้วและเข้าไปสู่ความปรารถนาที่โง่เขลา (ไร้ประโยชน์ ไร้พระเจ้า) และเจ็บปวดที่ทำให้คนต้องประสบกับความพินาศและการทำลายล้างและความพินาศที่น่าสงสาร” (1 ทิโมธี 6:7-9 ฉบับ AMP)

นี่คือความเจ็บปวดของผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะร่ำรวย แต่คุณไม่ควรเข้าไปในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในฐานะลูกของพระเจ้า เพราะว่าการบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้เข้าสู่ไปการพักผ่อนของพระองค์ ซึ่งเป็นชีวิตของความพึงพอใจ คุณหยุดจากการต่อสู้ดิ้นรนและพระสิริของพระเจ้าทำงานในตัวคุณแล้วในตอนนี้

พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 2 โครินธ์ 8:9 ว่า  “เพราะ​ว่า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​จัก​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา​แล้ว​ว่า แม้​พระ​องค์​ทรง​มั่งคั่ง ก็​ยัง​ทรง​ยอม​เป็น​คน​ยาก​จน​เพราะ​เห็น​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​เป็น​คน​มั่งคั่ง เนื่อง​จาก​ความ​ยาก​จน​ของ​พระ​องค์” และใน สุภาษิต 10:22 กล่าวว่า “พระ​พร​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ทำ​ให้​มั่ง​คั่ง และ​พระ​องค์​ไม่​ได้​ทรง​เพิ่ม​ความ​โศก​เศร้า​เข้า​กับ​พระพร” นี่คือชีวิตของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า! พระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับความร่ำรวยของคุณ

ความเจริญรุ่งเรืองของคุณนั้นสืบทอดมาจากพระวิญญาณ เพราะว่าคุณคือเชื้อสายของอับราฮัม ในพระคริสต์คุณได้เข้าไปสู่การพักผ่อนของพระเจ้า คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกต่อไป ในฐานะเชื้อสายของอับราฮัม คุณจะอิ่มเอิบเสมอ เต็มไปด้วยคำสรรเสริญและถวายพระสิริแด่พระเจ้า

จงทำหน้าที่จากสถานที่แห่งความพอเพียงภายในและดำเนินการจากตำแหน่งที่ได้เปรียบของการพักผ่อนและความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร จงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี สรรเสริญต่อไป รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและปิติยินดีในพระองค์ พระองค์จะสร้างโอกาสให้คุณก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ จากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระเยซูเจ้าที่รัก ฉันยอมรับรู้พระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของฉัน พระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือตัวเลือก ความปรารถนา แผนการ และเป้าหมายของฉัน ฉันทำงานจากสถานที่แห่งความพอเพียงภายในและดำเนินการจากตำแหน่งที่ได้เปรียบของการพักผ่อนและความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ ฮาเลลูยา!          

ศึกษาเพิ่มเติม

ฮีบรู 4:10; สุภาษิต 3:5-6


Comments are closed